Suministros - 447418-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Tuberías de distribución y sus accesorios

2018/S 198-447418

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Warszawa
02-566
Polonia
Persona de contacto: Olga Kowaszewicz, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Teléfono: +48 225688472
Correo electrónico: vew.zakupy@veolia.com
Fax: +48 225688475
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.energiadlawarszawy.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Usługi związane z dystrybucją ciepła

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wym.odcinków sieci ciepłowniczej(s.c.): S.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do bud.przy ul. Szegedyńskiej 3 - SC I, Post.18/204/PN/D

Número de referencia: 18/204/PN/D
II.1.2)Código CPV principal
44163160
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wymienionych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): S.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 - SC I 20

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 6,15 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0014/16.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna zawarta w Cześci III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wymienionych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): S.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 - SC I 20

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 6,15 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0014/16.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna zawarta w Cześci III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 80 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 364
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.01.05.00-00-0014/16

II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 350,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium są określone w Części I SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych winnych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26ust. 1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnej na dzień złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową - w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości minimum 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy minimum DN40.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdą się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Siedziba zamawiającego Veolia Energia Warszawa S.A. - Plac Unii C - II piętro - Sala konferencyjna „Pustynia”,ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 oraz ust.5 pkt.1, 2, 4-8 PZP.

2. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE (dalej „JEDZ”). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dot. tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art.86 ust.5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 7.3 - 7.11 oraz ust. 8-12 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępnej na stronie,o której mowa w sekcji I.3. niniejszego ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww.dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.Z dokumentu tego powinien wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018