Suministros - 447421-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Cubiertas para documentos

2018/S 198-447421

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
Warszawa
02-353
Polonia
Persona de contacto: Paweł Moch
Teléfono: +48 225722325
Correo electrónico: przetargi@udt.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.udt.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie i sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych dla Oddziałów i Biur UDT - ZP-DA-63/18

Número de referencia: ZP-DA-63/18
II.1.2)Código CPV principal
22852100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych dla Oddziałów i Biur UDT (zwanych dalej jednostkami UDT) określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Okładka do księgi rewizyjnej 24 mm (ring 13 R) - 61 037 szt.

Okładka do księgi rewizyjnej 35 mm (ring 16 R) - 59 061 szt.

Okładka do księgi rewizyjnej 55 mm (ring 16 R) - 7 093 szt.

Okładka do księgi rewizyjnej 55 mm (ring 25 R) - 5 170 szt.

Naklejka zewnętrzna „Księga rewizyjna” - 145 050 szt.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki UDT na terenie Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych dla Oddziałów i Biur UDT (zwanych dalej jednostkami UDT) określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Okładka do księgi rewizyjnej 24 mm (ring 13 R) - 61 037 szt.

Okładka do księgi rewizyjnej 35 mm (ring 16 R) - 59 061 szt.

Okładka do księgi rewizyjnej 55 mm (ring 16 R) - 7 093 szt.

Okładka do księgi rewizyjnej 55 mm (ring 25 R) - 5 170 szt.

Naklejka zewnętrzna „Księga rewizyjna” - 145 050 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość i estetyka / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r., lub do dnia wykorzystania kwoty umowy, jeśli nastąpi wcześniej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia;

2. Dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument), tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Inne dokumenty i oświadczenia:

1) Formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Formularz cenowy - wzór załącznik nr 2 do SIWZ;

3) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 3 do SIWZ;

4) Próbkę okładki księgi rewizyjnej 24 mm, ringu 16 R, ringu 25 R;

5) Próbki naklejki zewnętrznej (5 szt).

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ - Zamawiający żąda:

1) wykazu dostaw oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie - zgodnie z pkt III.1.3) ogłoszenia,

b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żądana stępujących dokumentów:

1) informacji z KRK - par. 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów (Dz.U. 2016 poz. 126).

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - par. 5 ust. 2 Rozporządzenia,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że Wykonawca nie zalega z opł. składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow. - par. 5 ust. 3 Rozporządzenia,

4) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - par. 5 ust. 4 Rozporządzenia;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - wg zał. do SIWZ.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej składa dokumenty, zgodnie z par. 7 Rozporządzenia w sprawie dokumentów (Dz.U. 2016 poz. 126).

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ - Zamawiający żąda:

1) 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ad. 1) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawy segregatorów/okładek na akta, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto każda lub jedną dostawę o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto

Jeżeli Wykonawca nadal wykonuje dostawy, wartość już zrealizowanych dostaw na dzień składania oferty musi wynosić co najmniej 400 000,00 PLN brutto (w odniesieniu do 2 dostaw) lub 800 000,00 PLN brutto (w odniesieniu do 1 dostawy).

Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania wymaganej kwoty zamówienia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęsliwicka 34, 02-353 Warszawa, sala, A, B, C lub pokój nr 7

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości: 20 000,00 PLN

Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu - wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 Bank Gospodarstwa Krajowego, tytuł przelewu:

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - znak sprawy ZP-DA-63/18

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, pok.2 - KANCELARIA UDT, w formie oryginału lub innej formie gwarantującej bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wpłatę pełnej kwoty wadium.

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody – dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018