Suministros - 447423-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Ordenadores personales

2018/S 198-447423

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
00000156003300
ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Kraków
31-155
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Banach
Teléfono: +48 126282648
Correo electrónico: zampub@pk.edu.pl
Fax: +48 126282072
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.pk.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=1045&lang=pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa komputerów stacjonarnych 100 szt. dla Politechniki Krakowskiej

Número de referencia: KA-2/128/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa 100 sztuk komputerów stacjonarnych do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 150 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej, pokój nr 9, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 100 sztuk komputerów stacjonarnych do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 150 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 7
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają wymagania określone w SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie (jedna umowa) polegające na dostarczeniu co najmniej 30 sztuk sprzętu komputerowego

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Wstępne ogłoszenie informacyjne 2018/S 024-050370

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 024-050370
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 105, budynek w-9, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zbadania, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ”lub „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Formularz jednolitego dokumentu należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie on-line pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w celu wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ), może skorzystać z serwisu ESPD, udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Uwaga:

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pk.edu.pl

Instrukcja pobrania oświadczenia:

a) plik xml należy zapisać na dysku,

b) w wyszukiwarce internetowej wpisać adres: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.,

c) wybrać opcję – jestem Wykonawcą,

d) zaimportować plik xml,

e) wypełnić przez serwis ESPD formularz

Uzupełniony formularz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Serwis ESPD nie archiwizuje plików.

Ponadto, Zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełnienia JEDZ. Zaleca się zapoznać z tą instrukcją pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W szczególności oferta winna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią) oraz wydruk z oryginalnego raportu wygenerowanego przez program SYSmark® 2014 dla testu przeprowadzonego na komputerze o konfiguracji identycznej jak oferowana b) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224584740

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224584740
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018