Suministros - 447439-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Instrumentos quirúrgicos

2018/S 198-447439

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polonia
Persona de contacto: Sebastian Szaniawski
Teléfono: +48 413671339
Correo electrónico: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
Código NUTS: PL721

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.wszzkielce.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SPZOZ
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa narzędzi i zestawu pił chirurgicznych w ramach projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"

Número de referencia: EZ/ZP/116/2018/RI
II.1.2)Código CPV principal
33169000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi i zestawu pił chirurgicznych dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach:

Pakiet nr 1 – Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 kpl.

Pakiet nr 2 – Zestaw pił chirurgicznych (Sternotomy) – 4 szt.

Dostarczone narzędzia oraz urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211).

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1 – Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 kpl.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1 – Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 kpl.

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ.

Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPSW.07.03.00-26-0001/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 1 – 6 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2 – Zestaw pił chirurgicznych (Sternotomy) – 4 szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 2 – Zestaw pił chirurgicznych (Sternotomy) – 4 szt.

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ.

Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPSW.07.03.00-26-0001/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 2 – 3 000,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 uPzp oraz spełniają poniżej określone warunki tj.: posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

•zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy narzędzi chirurgicznych /urządzeń tnących stosowanych do zabiegów kardiochirurgicznych na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum dla nw. Pakietów:

Pakiet nr 1 – 100 000,00 PLN, Pakiet nr 2 – 60 000,00 PLN

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 uPzp).

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku winien załączyć wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dowodami, iż dostawy zostały wykonywane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 oraz o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:

• iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust 5 pkt 1uPzp.

• iż, Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 uPzp.

• iż Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1-4 uPzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4 uPzp.

Wykonawca który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust 5 pkt1-2,4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Dostawa winna być zrealizowana w terminie max. 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia, w przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie.

Dostarczone narzędzia oraz urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Wojewódzki Szpital Zespolony, Dział Zamówień Publicznych, ul. Grunwaldzka 45, Kielce, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykon składa wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postepow. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 u.p.z.p i spełnia warunki udziału w postępowaniu określ w SIWZ, oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) u.p.z.p.iż nie podlega wykluczeniu z postepow na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 u.p.z.p - w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Pozostałe oświad i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty w tym dokumenty na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj.:wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy(Opis przedmiotu zamówienia) (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

•dowód wniesienia wadium. dowód wniesienia wadium, dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia(w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) –aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 zobowiązany jest złożyć oświadcz. o którym mowa w par. 5 pkt 10 Rozp Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U.2016 poz. 1126). Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona określa par. 5 pkt. 1,4,5,6 Rozp. jw. oraz pkt. 15 SIWZ dostępnym pod adresem: www.bip.wszzkielce.pl. Zamawiający będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wym. w pkt 15 ppkt. 6 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiotów zagranicznych określa par. 7 pkt. 7 jw. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018