Suministros - 447442-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Słupsk: Equipo y material informático

2018/S 198-447442

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polonia
Persona de contacto: Justyna Ziegert, Iwona Zagdan
Teléfono: +48 598405327
Correo electrónico: zampub@apsl.edu.pl
Fax: +48 598405380
Código NUTS: PL636

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.apsl.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.apsl.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polonia
Persona de contacto: Justyna Ziegert, Iwona Zagdan
Teléfono: +48 598405364
Correo electrónico: zampub@apsl.edu.pl
Fax: +48 598405380
Código NUTS: PL636

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.apsl.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego, oraz platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Número de referencia: ZP/1020/2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Cz. 1 Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego

Zestawy komputerowe- 4 kpl.

Laptopy- 2 kpl.

Projektory multimedialne led- 4 szt.

Ekrany projekcyjne-2 szt.

Oprogramowanie biurowe- 6 rozszerzeń

Cz. 2. Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego

Platforma telemedyczna, urządzenia pomiarowe: (aparat EKG 6-cio odprowadzeniowy – 2 szt., Aparat EKG 12-sto odprowadzeniowy – 3 szt., Spirometr – 4 szt., Glukometr – 5 szt., Pulsoksymetr – 5 szt., Waga – 2 szt., analizator moczu – 2 szt, ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny – 5 szt., termometr - 4 szt., aparat do pomiaru poziomu INR/PT – 3 szt., aparat do pomiaru poziomu cholesterolu i trójglicerydów – 3 szt., system monitorujący ruch i upadek – 2 szt., Walizka mobilna A – 1 szt., Walizka mobilna B – 1 szt., Walizka mobilna C – 1 szt.), Drukarka – 1 szt., tablet – 3 kpl.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
30213000
30231300
48700000
33197000
32320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL636
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Cz. 1 Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego

Zestawy komputerowe- 4 kpl.

Laptopy- 2 kpl.

Projektory multimedialne led- 4 szt.

Ekrany projekcyjne-2 szt.

Oprogramowanie biurowe- 6 rozszerzeń

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 013.86 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14)Información adicional

„Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
30232110
33197000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL636
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Cz. 2. Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego

Platforma telemedyczna, urządzenia pomiarowe: (aparat EKG 6-cio odprowadzeniowy – 2 szt., Aparat EKG 12-sto odprowadzeniowy – 3 szt., Spirometr – 4 szt., Glukometr – 5 szt., Pulsoksymetr – 5 szt., Waga – 2 szt., analizator moczu – 2 szt, ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny– 5 szt., termometr-4 szt., aparat do pomiaru poziomu INR/PT – 3 szt., aparat do pomiaru poziomu cholesterolu i trójglicerydów – 3 szt., system monitorujący ruch i upadek – 2 szt., Walizka mobilna A – 1 szt., Walizka mobilna B – 1 szt., Walizka mobilna C – 1 szt.), Drukarka – 1 szt., tablet – 3 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 766 616.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14)Información adicional

„Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dotyczy tylko cz. 2:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał stworzył i dostarczył rozwiązanie telemedyczne (licencjonowane oprogramowanie i/lub SaaS), potwierdzone minimum 2 wdrożeniami.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące 1)terminu, 2)podatku VAT, 3)w zakresie przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Akademia Pomorskiej w Słupsku, Kancelaria Ogólna, pok. 35, al. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

Część 1: 1 000,00 PLN.

Część 2: 15 000,00 PLN

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Dot. tylko cz. 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał stworzył i dostarczył rozwiązanie telemedyczne (licencjonowane oprogramowanie i/lub SaaS), potwierdzone minimum 2 wdrożeniami.

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1)

3.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

4.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów art. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W zakresie podstaw wykluczenia (dotyczy część 1 i 2)

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W zakresie potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (dot. tylko części 2):

1) Wykazu usług wskazanych w rozdz. IV 1 ust. 2 c)wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz.V SIWZ.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018