Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 447457-2021

03/09/2021    S171

България-София: Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

2021/S 171-447457

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Елена Янева
Електронна поща: e.yaneva@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Обхватът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на полеви измервания, физико-химични, спектрални и радиологични изпитвания, както и хроматографско определяне на органични замърсители в подз

II.1.2)Основен CPV код
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се о

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите подробно разписани в Таблица 1. Броя на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 13
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

на проект № BG16M1OP002-1.019-0001-C01 – „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, се сключи настоящото допълнително споразумение:

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 033-083057

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 3981
Наименование:

„Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктовете извън мониторинговите програми.“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
20/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ЕКОПАРТНЬОРИ 2019
Национален регистрационен номер: 177361466
Пощенски адрес: ул. Златен рог № 22 , офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131521671
Пощенски адрес: ул. Златен рог № 22 , офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121128591
Пощенски адрес: ул. Бесарабия 108
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: office@eurotest-control.bg
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕЙ ЕЛ ЕС РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Пощенски адрес: ХАРФЕ 9/336, 190 000 ПРАГА 9
Град: Прага
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 190000
Държава: Чехия
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 8 650 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в 10 - дневен срок съгл. чл. 197 ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/08/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90733700 Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите подробно разписани в Таблица 1. Броя на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 13
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 8 650 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ЕКОПАРТНЬОРИ 2019
Национален регистрационен номер: 177361466
Пощенски адрес: ул. Златен рог 22, офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131521671
Пощенски адрес: ул. Златен рог 22, офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕВРПТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121128591
Пощенски адрес: ул. Бесарабия 108
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: office@eurotest-control.bg
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕЙ ЕЛ ЕС РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Пощенски адрес: ХАРФЕ 9/336, 190 000 ПРАГА 9
Град: ПРАГА
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 190000
Държава: Чехия
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 028400736
Факс: +359 028400736
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В техническата спецификация, представляваща неразделна част от договор №3981/20.01.2021г., от общо 597 пункта, включени в нея, се заменят 65 пункта, посочени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото споразумение.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В хода на изпълнение на първото пробовземане от договора Изпълнителят установявя невъзможност за вземане на проба в някои от пунктовете. В тази връзка, с писмо ИАОС е уведомено от ДЗЗД „Екопартньори 2019“, изпълнител на договор №3981/20.01.2021 г., че в рамките на първото пробовземане не са взети проби от 115 от общо 597 пункта, поради зазимен пункт, закрит пункт и неосигурен достъп. След изискан от ИАОС повторен обход на пунктовете, с писмо, изпълнителят е информирал ИАОС за невъзможност за вземане на проба в 65 пункта от общо 115 бр., цитирани по-горе, поради липса на изграден сондаж, затрупан или закрит сондаж, спряно съоръжение и др. В документацията за обществена поръчка е предвидена възможността Възложителят да промени местоположението на до 3% от пунктовете, което в числово изражение представлява 18 броя пунктове. Т.е. пунктовете, от които е налице невъзможност да бъдат взети проби надхвърля разрешените за замяна пунктове.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 650 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 8 650 000.00 BGN