Suministros - 447467-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Słupsk: Simuladores de entrenamiento

2018/S 198-447467

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polonia
Persona de contacto: Iwona Zagdan, Justyna Ziegert
Teléfono: +48 598405327
Correo electrónico: zampub@apsl.edu.pl
Fax: +48 598405380
Código NUTS: PL636

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.apsl.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.apsl.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polonia
Persona de contacto: Iwona Zagdan, Justyna Ziegert
Teléfono: +48 598405364
Correo electrónico: zampub@apsl.edu.pl
Código NUTS: PL636

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.apsl.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa symulatorów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Número de referencia: AP/1019/2018
II.1.2)Código CPV principal
34152000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa symulatorów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-01).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie poniżej opisanych części od 1 do 2. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część lub części.

Część 1: Symulatory do nauki ALS:

— Model osoby dorosłej do ćwiczeń ALS – szt. 4

Część 2: Symulatory wysokiej wierności:

— symulator pacjenta dorosłego

— symulator pacjenta dorosłego postać urazowa

— symulator dziecka 5-8 lat

— symulator niemowlęcia

— sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (av) na potrzeby archiwizacji i debriefingu (komputer stacjonarny, monitor, oprogramowanie, kamery, mikrofon, głośnik, telewizor LED)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Symulatory do nauki ALS

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34152000
38970000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL636
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Pomorska w Słupsku

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Kozietulskiego 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Symulatory do nauki ALS:

— Model osoby dorosłej do ćwiczeń ALS – szt. 4

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 172 080.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14)Información adicional

„Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Symulatory wysokiej wierności

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34152000
38970000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL636
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Pomorska w Słupsku

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Kozietulskiego 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Symulatory wysokiej wierności:

— symulator pacjenta dorosłego,

— symulator pacjenta dorosłego postać urazowa

— symulator dziecka 5-8 lat,

— symulator niemowlęcia,

— sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (AV) na potrzeby archiwizacji i debriefingu (komputer stacjonarny, monitor, oprogramowanie, kamery, mikrofon, głośnik, telewizor LED).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 21
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 075 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14)Información adicional

Dostawa symulatorów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące 1) terminu, 2) podatku VAT 3) w zakresie przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Akademia Pomorska w Słupsku

Wydział Filologiczno- Historyczny-pok.59

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 1: 4 000,00 PLN.

Część 2: 25 000,00 PLN.

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) Pzp

3.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

4.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów art. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

5.Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz.V SIWZ. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego przez Wykonawcę formularza rzeczowo- cenowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy -Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych –„Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018