Suministros - 447477-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Oława: Asistencia funcional

2018/S 198-447477

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
9121650658
ul. K. Baczyńskiego 1, pok. 5
Oława
55-200
Polonia
Persona de contacto: Marta Zapłotna
Teléfono: +48 713132638
Correo electrónico: zamowienia@zozolawa.wroc.pl
Fax: +48 713132638
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zozolawa.wroc.pl

Dirección del perfil de comprador: https://zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa implantów ortopedycznych

Número de referencia: ZOZ/DZP/PN/29/18
II.1.2)Código CPV principal
33180000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa implantów ortopedycznych, ZOZ/DZP/PN/29/18

2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 1 zadanie.

3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono

W specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiących załączniki nr 9 oraz Załącznikach nr 1, 5, 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

4. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi.

Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).

5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 60 % asortymentu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183200
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa implantów ortopedycznych, ZOZ/DZP/PN/29/18

2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 1 zadanie.

3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono

W specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiących załączniki nr 9 oraz Załącznikach nr 1, 5, 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

4. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi.

Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).

5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 60 % asortymentu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: termin uzupełnienia wykorzystanych implantów / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3.1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – zgodnie ze wzorem Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w tym min. 2 dostaw każda odnosząca się do przedmiotu zamówienia, tj. dostaw materiałów ortopedycznych; o wartości brutto minimum: 400 000,00 PLN każda.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w wysokości min. sumy kwot dla tych zadań.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w wysokości min. sumy kwot dla tych zadań.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:10
Lugar:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zamawiający wymaga wpłacenia wadium. Informacje na temat wadium zawarto w rozdz. XII SIWZ

Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w wersji elektronicznej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-670
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018