Suministros - 447478-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Kardzhali: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 198-447478

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Kardzhali
000235920
bul. „Balgariya“ No. 41
Kardzhali
6600
Bulgaria
Persona de contacto: Berkant Metin Barzat
Teléfono: +359 36167-330
Correo electrónico: bbarzat@kardjali.bg
Fax: +359 36162-968
Código NUTS: BG425

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kardjali.bg

Dirección del perfil de comprador: http://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=1

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=1
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на оборудване и обзавеждане за обекта на интервенция по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали“, финансиран по договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01 по Оперативна прогр

II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на оборудване и обзавеждане за обекта на интервенция по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали“, финансиран по договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 118 388.50 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Сградата на бивше общежитие на Строителен техникум, гр. Кърджали

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Кухненски шкаф с мивка — 150/60/85, бр. 69,00.

2. кухненски шкаф — ІІ ред, 150/30/60, бр. 69,00.

3. Пощенска кутия, бр. 69,00.

4. Пожарогасител с CO2, бр. 4,00.

5. Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л, бр. 4,00.

6. Прахов пожарогасител 6 кг с прах АВС, бр. 2,00.

7. Водопенен пожарогасител с вместимост 9 л, бр. 1,00.

8. Противопожарно одеяло, бр. 1,00.

9. Трапезна маса, бр. 69,00.

10. Столове, бр. 252,00.

11. Спалня, бр. 58,00.

12. Легла, бр. 30,00.

13. Диван, бр. 59,00.

14. Гардероб, бр. 130,00.

15. Холна маса, бр. 60,00.

16. Бюро, бр. 5,00.

17. Детска кошара, бр. 10,00.

18. Матрак за детска кошара, бр. 10,00.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Срок за монтаж / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 118 388.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Настоящата обществена поръчка се финансира със средствата по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”,

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят няма изискване.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят няма изискване.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

гр. Кърджали, сградата на Община Кърджали, етаж 2, стая 211

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Възложителят ще отстрани от участие участник, който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно закон, на държавата, в която е установен.

2. Лишен е от правото да упражнява дейност, свързана с извършване на доставка/и, съгласно закон на държавата, в която е извършено деянието.

3. Доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018