Suministros - 447491-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo y artículos de oficina diversos

2018/S 198-447491

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A. Felińskiego 2B
Warszawa
01-513
Polonia
Persona de contacto: Jacek Wielkopolanin
Teléfono: +48 225618018
Correo electrónico: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
Fax: +48 225618268
Código NUTS: PL9

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Número de referencia: PN/34/2018
II.1.2)Código CPV principal
30190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A i 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ

Zamówienie podzielono na części:

Część 1 – artykuły papiernicze,

Część 2 – materiały biurowe.

Szczegóły realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – opis realizacji zamówienia”.

Dostawy przeznaczone są dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wykonawca zapewni transport i rozładunek zamówionych artykułów papierniczych i materiałów biurowych do wskazanych miejsc dostaw i zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych artykułów i materiałów do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ „Formularz cenowy” i załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia ..."

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 101 518.32 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1 – artykuły papiernicze

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30199230
30199792
22816000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91
Código NUTS: PL92
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ „Wykaz Jednostek”.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktur / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 812 525.75 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2 – materiały biurowe

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30190000
30192000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91
Código NUTS: PL92
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ „Wykaz Jednostek”.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktur / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 288 992.57 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

1.1.1 Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi, którakolwiek z przesłanek/okoliczności wskazanych

W art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 3 i pkt 8 Ustawy z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 Ustawy.

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia tj. posiadają zdolność zawodową (doświadczenie) do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

(dot. części I) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty dwie dostawy artykułów papierniczych, na podstawie odrębnych umów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto.

(dot. części II) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty trzy dostawy materiałów biurowych, na podstawie odrębnych umów, o łącznej wartości nie niższej niż 400 000 PLN brutto.

Referencje powinny dotyczyć dostawy, której asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1.1 powinien spełniać każdy z partnerów.

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w Części VI SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który spełnia przesłanki art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 3 i 8 Ustawy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Umowa, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą jest załącznikiem nr 4. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

2. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 Ustawy, dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano wykonawcę, niezwiązanych z wyborem wykonawcy (np. zmiana: konta bankowego, danych teleadresowych, sposobu fakturowania, osób wskazanych do kontaktów między stronami). O powyższych zmianach strony umowy będą wzajemnie powiadamiały się pisemnie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

01-513 Warszawa

Ul. Alojzego Felińskiego 2B

POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

10.2020 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
VI.3)Información adicional:

Zlecenia na dostawy będą składane u Wykonawcy sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostki we wskazanych terminach:

I dostawa w okresie: 1.1.2019 r. -31.3.2019 r.

II dostawa w okresie: 1.4.2019 r.- 30.6.2019 r.

III dostawa w okresie: 1.7.2019 r.- 30.9.2019 r.

IV dostawa w okresie: 1.10.2019 r.- 31.12.2019 r.

V dostawa w okresie: 1.1.2020 r.- 31.3.2020 r.

VI dostawa w okresie: 1.4.2020 r.-30.6.2020 r.

VII dostawa w okresie: 1.7.2020 r. -30.9.2020 r.

VIII dostawa w okresie: 1.10.2020 r.- 31.12.2020 r.

W trakcie realizacji umowy możliwe jest dokonanie jednej dodatkowej dostawy do każdej Jednostki wymienionej w załączniku nr 1A do SIWZ.

Każda dostawa realizowana będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Opis funkcjonalności platformy do składania zamówień (platformy on-line).

a)System musi być posadowiony całkowicie na serwerach Wykonawcy, Jednostka ma jedynie dostęp do systemu bez konieczności instalowania po stronie Jednostki jakichkolwiek komponentów systemu.

Za poprawność działania udostępnionego systemu i wszystkich wymaganych w nim funkcjonalności odpowiada Wykonawca.

b)System musi być obsługiwany przez przeglądarkę minimum Internet Explorer 11 lub równoważną.

c)System musi posiadać co najmniej niżej opisane funkcjonalności:

Umożliwiać tworzenie i składanie zleceń,

Umożliwiać przeglądanie bieżących i archiwalnych zleceń wg posiadanego statusu i ich pobranie w formacie pdf, (ewentualnie eksport do .xls)

Możliwość przypisania budżetu brutto dla danej Jednostki, możliwość jej monitorowania, w podziale na ilości i kwoty już wykorzystane i do wykorzystania,

Separacja danych Jednostki, tzn. Jednostka ma tylko dostęp do zamówionego asortymentu (ewentualnie możliwość wyboru kolorystyki, jeśli było to przyjęte w postępowaniu przetargowym)i zamówionych ilości, nie może przeszukiwać całego katalogu, ani składać zamówień

Na towar, którego nie zamówiła; w przypadku uruchomienia takiej funkcji, za towar nieobjęty przetargiem zapłaci Wykonawca, nie zostanie nim obciążony Zamawiający,

Umożliwiać użytkownikom Jednostek i Administratorowi możliwość monitorowania statusu realizacji zamówienia,

Utworzenia stałego zamkniętego formularza zakupu artykułów papierniczych/biurowych zgodnego z postępowaniem przetargowym i zamówionymi ilościami dla każdej Jednostki,

Generowanie raportów, dotyczących złożonych zleceń z dowolnych przedziałów czasowych w całym okresie realizacji umowy dla każdej Jednostki i z poziomu Administratora; wszystkie utworzone raporty powinny mieć możliwość transferu

Do pliku Excel,

Wskazane dodatkowe funkcjonalności systemu:

• każde zlecenie powinno posiadać unikalny kolejny numer zamówienia odrębny dla Jednostek,

• formularz do składania zleceń powinien posiadać pole do wprowadzenia dodatkowych uwag -np. osoby odbierającej dostawę.

d)Poziomy korzystających i ich uprawnienia:

Korzystającymi z platformy są wybrani pracownicy danej jednostki,

Korzystający posiadają indywidualne loginy nadane przez Wykonawcę (nie więcej niż dwa na każdą jednostkę),

Przypisane loginy muszą identyfikować Jednostkę i pracownika,

Pracownik Jednostki składa zlecenie w ramach posiadanych ilości artykułów/materiałów i budżetu ale nie dokonuje zatwierdzenia. Akceptacji tj. zatwierdzenia dokonuje Administrator

Login Administratora daje dostęp do wszystkich zamówień oraz ich zatwierdzania, odrzucania, modyfikacji.

e)Minimalny zakres danych niezbędnych do złożenia zlecenia widocznych na stronie systemu do obsługi klienta po zalogowaniu:

Nazwy artykułów zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B,

Jednostki miar artykułów zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B,

Ilości zamówionych artykułów w podziale na wykorzystane i pozostające do wykorzystania,

Ceny jednostkowe netto zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B,

......... Załącznik nr 1 do SIWZ

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolnia@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Wniesienie odwołania na tym etapie postępowania przysługuje wykonawcy w terminie 10 dni: 1) od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w formie elektronicznej lub fax-em albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) wobec treści ogłoszenia i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt 2, licząc od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018