Suministros - 447493-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lidzbark Warmiński: Tomógrafos

2018/S 198-447493

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
000308459
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37
Lidzbark Warmiński
11-100
Polonia
Persona de contacto: Maria Mielniczek
Teléfono: +48 897677510
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@zozlw.pl
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zozlw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zozlw.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej.

Número de referencia: ZOZ.V.270-22/ZP/18
II.1.2)Código CPV principal
33115000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń niskiego parteru budynku szpitala na pracownię tomografii komputerowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy tomografu komputerowego zawiera Tabela nr 1 pn. "Opis przedmiotu zamówienia- tomograf komputerowy-wymagania" stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczeń na pracownię TK jest sporządzenie dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń na pracownię TK. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
51410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wstrzykiwaczem kontrastu, nagrywarko-drukarką płyt CD/DVD, ups -ami, konsolą operatorską, konsolą ogólnodiagnostyczną i innymi elementami składowymi oraz integracja i konsolidacja oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem działalności medycznej używanym przez Zamawiającego, szkolenie pracowników z obsługi i eksploatacji tomografu komputerowego i pozostałych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy tomografu komputerowego znajduje się w Tabeli pn. "Opis przedmiotu zamówienia - tomograf komputerowy - wymagania" stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca Części I będzie zobowiązany do współpracy i współdziałania z Wykonawcą Części II zamówienia (i z Zamawiającym) w tym konsultacji w miejscu prowadzenia prac adaptacyjnych w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń na pracownię TK pod kątem spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcy Części I właściwy montaż, instalację i uruchomienie TK. W tym celu Wykonawca Części I wskaże i oddeleguje kompetentne osoby, posiadające specjalistyczne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotowych robót budowlanych, montażu, instalacji i uruchomienia TK.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: parametry techniczno-funkcjonalne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 240
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy PZP,, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający informuje iż w zał. nr 10 do SIWZ znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45215120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczeń niskiego parteru budynku szpitala na pracownię tomografii komputerowej jest sporządzenie dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami producenta tomografu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę I części zamówienia, wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia i przepisów projektowo-budowlanych oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń niskiego parteru budynku szpitala przeznaczonych na pracownię tomografii komputerowej zgodnie z w/w dokumentacją. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Rzut pomieszczeń do adaptacji na pracownię TK stanowi zał. nr 12 do SIWZ.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1' Kodeksu pracy były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez jedną ze stron, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną znajduje się w zał. nr 10 do SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca w zakresie Części I spełni warunek jeśli:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

Wykonawca w zakresie Części II spełni warunek jeśli:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnienie warunków udziału w postępowaniu):

— Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000 zł (dotyczy Wykonawcy w zakresie Części I),

— Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 300 000 zł (dotyczy Wykonawcy w zakresie Części II).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca w zakresie Części I spełni warunek, jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegają na dostawie, instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, każda.

Wykonawca w zakresie Części II spełni warunek, jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane, które odpowiadają wartością i rodzajem II Części zamówienia lub polegają co najmniej na: budowie, rozbudowie, adaptacji pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły, przedszkola) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, każda.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnienie warunków udziału w postępowaniu):

— Wykaz co najmniej 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (nie mniej niż 1 000 000 zł brutto każda), rodzaju (dostawa, instalacja, uruchomienie tomografu komputerowego), dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (dotyczy Wykonawcy w zakresie Części I),

— Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane, ich wartości (nie mniej niż 300 000 zł brutto każda), rodzaju odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia lub polegającego co najmniej na budowie, rozbudowie, adaptacji pomieszczeń -obiektów użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły, przedszkola) oraz załączeniem dowodów określających, że zostały one wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, że te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (dotyczy Wykonawcy w zakresie Części II).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z wzorami umów:

— na dostawę tomografu komputerowego, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ

— na adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ

— o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ

Które zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.zozlw.pl, po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej oraz zgodnie z rozdz. XVI SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 13:10
Lugar:

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 w Sekretariacie, Polska.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zw. dalej JEDZ sporządzonego, zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ należy przesłać w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ jest poczta elektroniczna.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, pozostałe informacje, musiały zostać zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP (brak podstaw wykluczenia):

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

Ponadto:

4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej - informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego):

1) karty katalogowe producenta, inne materiały informacyjne producenta (w przypadku złożenia ww. dokumentów w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski) zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia i potwierdzające wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ); (dotyczy Wykonawcy w zakresie Części I)

2) dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211, z późn. zm.), w tym certyfikat zgodności CE /deklaracje zgodności oferowanych wyrobów medycznych, zgłoszenie oferowanych wyrobów do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych (dotyczy Wykonawcy w zakresie Części I).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na Część I w wysokości 25 000 PLN, na Część II w wysokości 8 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Szczegółowo środki ochrony prawnej omówiono w dziale VI ustawy PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018