Доставки - 447499-2018

13/10/2018    S198

България-София: Електрическа енергия

2018/S 198-447499

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Телефон: +359 28036035
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: „Информационен център“ на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Телефон: +359 28036035
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец“; почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак

Референтен номер: ОПИ-1184/09.10.2018
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец“; почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 540 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец“; почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Ср.Н. за срока на действие на договора – 1063 MWh.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Н.Н. за срока на действие на договора – 1821 MWh.

Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва възложителия да го потреби. За срока на договора възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие за месец и за целия период на договора.

Прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за доставка на електрическа енергия е 540 000,00 (петстотин и четиридесет хиляди) лева без вкл. ДДС от които 100 000,00 лв. (сто хиляди лева) без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя. В прогнозната стойност са включени разходите на възложителя за доставка на електрическа енергия, разходите за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса (цена) „задължение към обществото“, цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил и предвидената „опция за допълнителни доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 540 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В определената прогнозна стойност на поръчката е предвидена „опция за допълнителни доставки” в размер до 100 000,00 (сто хиляди) лева без вкл. ДДС от общата прогнозната стойност на поръчката при откриване на нови партиди на името на възложителя в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка. Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни доставки“ е, че в срока на изпълнение на поръчката предстои процедура по откриване на партида на името на възложителя за комплекса от сгради, предоставен за нуждите на Бюро по защита при главен прокурор, гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21. Вж. II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП — чрез подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със ЗЕ.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

Изискванията по т. 1, т. 2 и 3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство — чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

Съответствието с изисквания по т. 1, т. 2 и т. 3 се посочват в част IV: „Критерии за подбор“, раздел: „Годност“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Участниците доказват декларираните от тях обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, т. 2 и т. 3, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние“.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират с посочване броя и чрез описание на доставките, които са изпълнили, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, чийто обхват е в съответствие с предмета на поръчката.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, в чийто обхват е включена доставката – предмет на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Минимално изискване:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчката.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които, независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

* Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчката“ следва да се разбират реализирана доставка на електрическа енергия за мрежи средно и ниско напрежение с обем минимум 1000 МВтч и упражняване на дейност като координатор на балансираща група.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката — доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и чл. 107 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.

2. за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

3. за които е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП;

4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.

5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

Продължава в раздел VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/11/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 01/05/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/11/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, пл. „Света Неделя" № 1, ет. 5, Администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Месец октомври 2020 г.

VI.3)Допълнителна информация:

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

2. При подписването на договор за възлагане на поръчката изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Гаранцията може да бъде представена в една от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 ЗОП.

3. Начин на плащане – посочен в проекта на договор.

4. Начин на финансиране – бюджетни средства.

5. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 ППЗОП.

6. Продължава от II.2.2):

6.1. Възложителят изисква солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител, и третите лица, чийто ресурс е заявил, че ще ползва – ако е приложимо;

6.2. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— разпределението на отговорността между членовете на обединението,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединението липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посоченито условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/10/2018