Suministros - 447499-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Electricidad

2018/S 198-447499

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Prokuratura na Republika Balgariya — glaven prokuror
121817309
bul. „Vitosha“ No. 2, Sadebna palata
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Marian Vachevski
Teléfono: +359 28036035
Correo electrónico: mvachevski@prb.bg
Fax: +359 29633373
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://prb.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
121817309
„Информационен център“ на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Мариан Вачевски
Teléfono: +359 28036035
Correo electrónico: mvachevski@prb.bg
Fax: +359 29633373
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://prb.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-187

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Надзор за законност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец“; почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак

Número de referencia: ОПИ-1184/09.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец“; почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 540 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; учебна база „Боровец“ — к.к. Боровец“; почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Ср.Н. за срока на действие на договора – 1063 MWh.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Н.Н. за срока на действие на договора – 1821 MWh.

Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва възложителия да го потреби. За срока на договора възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие за месец и за целия период на договора.

Прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за доставка на електрическа енергия е 540 000,00 (петстотин и четиридесет хиляди) лева без вкл. ДДС от които 100 000,00 лв. (сто хиляди лева) без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя. В прогнозната стойност са включени разходите на възложителя за доставка на електрическа енергия, разходите за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса (цена) „задължение към обществото“, цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил и предвидената „опция за допълнителни доставки“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 540 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

В определената прогнозна стойност на поръчката е предвидена „опция за допълнителни доставки” в размер до 100 000,00 (сто хиляди) лева без вкл. ДДС от общата прогнозната стойност на поръчката при откриване на нови партиди на името на възложителя в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка. Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни доставки“ е, че в срока на изпълнение на поръчката предстои процедура по откриване на партида на името на възложителя за комплекса от сгради, предоставен за нуждите на Бюро по защита при главен прокурор, гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21. Вж. II.2.14).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП — чрез подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена поръчка.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със ЗЕ.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

Изискванията по т. 1, т. 2 и 3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство — чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

Съответствието с изисквания по т. 1, т. 2 и т. 3 се посочват в част IV: „Критерии за подбор“, раздел: „Годност“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Участниците доказват декларираните от тях обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, т. 2 и т. 3, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние“.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние“.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират с посочване броя и чрез описание на доставките, които са изпълнили, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, чийто обхват е в съответствие с предмета на поръчката.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, в чийто обхват е включена доставката – предмет на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Минимално изискване:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчката.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които, независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

* Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчката“ следва да се разбират реализирана доставка на електрическа енергия за мрежи средно и ниско напрежение с обем минимум 1000 МВтч и упражняване на дейност като координатор на балансираща група.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката — доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Възложителят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и чл. 107 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.

2. за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

3. за които е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП;

4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.

5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 01/05/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Гр. София, пл. „Света Неделя" № 1, ет. 5, Администрация на главния прокурор

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Месец октомври 2020 г.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

2. При подписването на договор за възлагане на поръчката изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Гаранцията може да бъде представена в една от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 ЗОП.

3. Начин на плащане – посочен в проекта на договор.

4. Начин на финансиране – бюджетни средства.

5. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 ППЗОП.

6. Продължава от II.2.2):

6.1. Възложителят изисква солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител, и третите лица, чийто ресурс е заявил, че ще ползва – ако е приложимо;

6.2. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— разпределението на отговорността между членовете на обединението,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединението липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посоченито условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018