Suministros - 447507-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Karnobat: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 198-447507

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Karnobat“ EOOD
102612100
ul. „Stara planina“ No. 180
Karnobat
8400
Bulgaria
Persona de contacto: Stanimira Atanasova
Teléfono: +359 895610057
Correo electrónico: mbalkarnobat@abv.bg
Fax: +359 55927151
Código NUTS: BG34

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mbalkarnobat.com

Dirección del perfil de comprador: http://mbalkarnobat.com

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://mbalkarnobat.com
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Карнобат“ ЕООД

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодична доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Карнобат“ EООД по обособени позиции, подробно описани в документацията за участие.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 225 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лекарствени продукти

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ — Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Стара планина“ № 180

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Карнобат“ ЕООД

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 192 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Октомври 2019 г.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Медицински изделия

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG34
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ — Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Стара планина“ № 180

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодична доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Карнобат“ ЕООД

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 33 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Септември 2018 г.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. При доставка на лекарствени продукти:

— участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ,

— участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП,

— участниците в обществената поръчка трябва да притежават и разрешение за внос, издадено по реда на ЗЛПХМ — за лекарствени продукти, за които се изисква такова.

2. При доставка на медицински изделия:

— разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата — заверено от участника копие.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не е поставил изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не е приложимо.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП е необходимо участникът да представи списък на доставките с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка. Като „доставка с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ ще се приемат изпълнени доставки на лекарствени средства или медицински консумативи. Доказателството за извършена доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От удостоверенията следва да бъдат видни конкретните извършени доставки и изпълнителя, който ги е реализирал. Описаните удостоверения се прилагат към офертата в заверено от участника копие и в тях следва да се съдържа подпис на издателя. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 2 (две) доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Наличие на складова база, която позволява в случай на необходимост съответните лекарствени продукти и/или медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение до 5 часа от заявяването им.

3. Възможност за осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти и/или медицински изделия, предмет на договора, за целия срок на договора.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 2 (две) доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Декларация, че участникът в обществената поръчка разполага със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните лекарствени продукти и/или медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение до 5 часа от заявяването им.

3. Участникът в обществената поръчка следва да представи декларация за осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти и/или медицински изделия, предмет на договора, за целия срок на договора.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

МБАЛ — Карнобат, ул. „Стара планина“ № 180, ет. 1

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Участници в процедурата, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Октомври 2019 г.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичанeто на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018