Suministros - 447510-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Stara reka: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 198-447510

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Darzhavno gorsko stopanstvo — Stara reka na TP na „Yugoiztochno darzhavno predpriyatie“ DP
2016176540065
obsht. Sliven, ul. „Sabi Dimitrov“ No. 1
s. Stara reka
8841
Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Mariya Georgieva
Teléfono: +359 885924984
Correo electrónico: dl_starareka@abv.bg
Fax: +359 455-22163
Código NUTS: BG342

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uidp-sliven.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2466

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2466
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: горско стопанство

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Периодична доставка чрез закупуване, монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутер

II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Избраният изпълнител ще извършва поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извънгаранционен срок) по заявка на възложителя.

При извършване на доставките следва да се спазват изискванията за качество на доставяните специализирани продукти, материали, консумативи и стоки, необходими за осъществяване на дейностите по поддръжка на офис техника — съгласно нормативните изисквания и препоръките на производителя на наличната техника на възложителя.

Поддръжката обхваща както наличната към откриване на процедурата офис техника, упомената в документацията за възлагане на обществената поръчка, така и придобитата такава след този момент.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG342
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Административната сграда на ТП „ДГС Стара река“, с. Стара река, общ. Сливен, ул. „Съби Димитров“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от подписването на договора за доставка на офис техниката на ТП „ДГС Стара река“, по предмет и обем съгласно техническата спецификация на поръчката:

1. Лазерно многофункционално у-во (принтер, скенер, копир) — на стойност не по-висока от 500 BGN без ДДС:

— скорост на печат — черно-бял — не по-малко от 22 стр./мин,

— двустранен печат — да,

— резолюция сканиране — не по-малко от 1200 х 1200 dpi,

— месечно натоварване — не по-малко от 10 000 стр./месец,

— интерфейси USB 2.0 и/или USB 3.0,

— принт драйвери Windows/Linux /Mac OS,

— копиране без компютър — да.

2. Лазерен принтер — на стойност не по-висока от 300 BGN без ДДС:

— скорост на печат — черно-бял — не по-малко от 22 стр./мин,

— двустранен печат — да,

— резолюция сканиране — не по-малко от 1200 х 1200 dpi,

— месечно натоварване — не по-малко от 10 000 стр./месец,

— интерфейси USB 2.0 и/или USB 3.0,

— принт драйвери Windows/Linux/Mac OS,

— копиране без компютър — да.

3. Компютър — на стойност не по-висока от 700 BGN без ДДС:

1) Процесор:

— брой ядра ?4,

— честота ?3,6 GHz.

2) Оперативна памет ? 8GB DDR4.

3) Твърд диск ?500 GB.

4) Оптично устройство DVD±RW.

5) Дънна платка:

— 2 бр. DDR3,

— 2 x USB 2.0 и/или USB 3.0,

— 1 x RJ45,

— 2 x SATA III,

— 1 x VGA,

— 1 x DVI.

Окомплектован с оптична мишка и клавиатура

4. Монитор — на стойност не по-висока от 300 BGN без ДДС:

Монитор:

— технология LED,

— диагонал ?21",

— съотношение 16:9,

— резолюция ?1920x1080 pixels.

5. Преносим компютър (лаптоп) — на стойност не по-висока от 990 BGN без ДДС.

1) Процесор:

— брой ядра ?4,

— честота ?2,4 GHz.

2) Оперативна памет ? 8GB DDR4,

3) Твърд диск ? 500 GB.

4) Дисплей ?15".

4) Портове:

— 2 x USB 2.0 и/или USB 3.0,

— 1 x RJ45,

— 1 x HDMI,

— 1 x SD Card Slot.

6. UPS 1-ви вариант — на стойност не по-висока от 300 BGN без ДДС:

— капацитет VA — ? 800 VA,

— брой изводи — ?4,

— тип изводи — IEC 320 C13 и/или schuko.

7. UPS 2-ри вариант — на стойност не по-висока от 500 BGN без ДДС:

— капацитет VA — ? 1 500 VA,

— брой изводи ? 6,

— тип изводи IEC 320 C13 и/или schuko.

8. Суич — на стойност не по-висока от 50 BGN без ДДС.

— тип порт — RJ45 ports, 10/100 Mbps,

— брой портове ? 6.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма изисквания.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма изисквания.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

с. Стара река, ул. „Съби Димитров“ № 1

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018