Suministros - 447518-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Hasselt: Analizadores de sangre

2018/S 198-447518

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
vzw Jessa Ziekenhuis
Salvatorstraat 20
Hasselt
3500
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Tanja Ronda
Teléfono: +32 11335891
Correo electrónico: tanja.ronda@jessazh.be
Código NUTS: BE221

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.jessazh.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/459/LQ/2018
Puede obtenerse más información en otra dirección:
vzw Jessa Ziekenhuis
Salvatorstraat 20
Hasselt
3500
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Tanja Ronda
Teléfono: +32 11335891
Correo electrónico: tanja.ronda@jessazh.be
Código NUTS: BE221

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.jessazh.be

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Levering, installatie en in dienststelling van zes (6) identieke immuunhematologie-analyzers en van de benodigde randapparatuur en back-up module, samen met de nodige reagentia, verbruiksmateriaal, controles, onderhoud en opleiding

Número de referencia: TR 2018-001
II.1.2)Código CPV principal
38434520
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33159000
33696100
33696200
38434500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE221
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Diverse locaties

II.2.4)Descripción del contrato:

I.1.1 Inleiding

De Klinisch Laboratoria van het Jessa Ziekenhuis, het az Vesalius, Sint-Trudo (hierna verder in het enkelvoud “KL” of “de laboratoria” genoemd) wensen over te gaan tot een vernieuwing van de toestellen voor de routine analyses (zie annex 1) immuunhematologie (immuunhematologie-analyzers hierna genoemd). Voor Sint-Franciscus ziekenhuis betreft het eventueel een nieuwe installatie.

Het gaat om een vernieuwing van de aanwezige immuunhematologie-analyzers [2 op campus Virga Jesse (VJ) en 1 op campus Salvator (SA)] van het Jessa Ziekenhuis, 1 in het az Vesalius en 1 in het Sint-Trudo ziekenhuis]. De benodigde randapparatuur en back-up module dienen te worden voorzien. Het geheel van immuunhematologie-analyzers, randapparatuur en back-up module wordt hierna “het platform” genoemd.

De opdracht omvat volgende fases:

• De levering. De levering omvat naast de toestellen ook alle toebehoren die nodig zijn voor de gewenste gebruiksmogelijkheden en het materiaal om connectie met andere apparatuur te maken

• De installatie van de toestellen en de nodige hardware/software

• De aansluiting van de toestellen en nodige hardware/software

• De inbedrijfstelling van de toestellen en nodige hardware/software met IQ en OQ

• De bidirectionele koppeling met Glims

• De parameterisatie van de software

• De technische en gebruikersopleiding

• De verificatie van de methodes en apparatuur (PQ) inclusief validatie volgens ISO-15189

• Verbruiksmaterialen, reagentia, QC en kalibratiemateriaal, zowel voor de opgegeven aantallen analyses als bij overschakeling naar de Type & Screen methode

• De dienst na verkoop (onderhoudscontract; afspraken m.b.t. leveringen en verdere ondersteuning)

I.1.2 De doelstellingen van Klinisch Laboratoria (KL)

I.1.2.1 Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening

KL is een ISO-15189 geaccrediteerd klinisch laboratorium, en de analyseparameters kaderend binnen deze opdracht, maken deel uit van de accreditatiescope van KL.

De kwaliteit van de dienstverlening moet, globaal genomen, verbeteren door de uitwerking van onderhavige opdracht en het laboratorium moet voldoende capaciteit verwerven om de volgende 7 jaar met succes te kunnen voldoen aan haar missie binnen het ziekenhuis.

I.1.2.2 Efficiëntieverhoging en kostenbesparing

Gezien de stijgende noden in de gezondheidszorg, en de precaire financiering ervan, wenst KL het bedrijfseconomische aspect van onderhavige opdracht sterk te benadrukken. Het laboratorium moet winnen aan efficiëntie en het nieuwe platform moet op een voorspelbare manier leiden tot een vermindering van de globale kostprijs van de analyses. Die doelstellingen worden vertaald in een reeks van aandachtsgebieden (zie § III.2.2)

I.1.3 Kadering van de opdracht

I.1.3.1 Algemeen

Het zwaartepunt van de laboratorium-activiteit in het Jessa ziekenhuis ligt op de campus Virga Jesse, waar het grootste deel van de patiëntstalen wordt aangeboden, en waar het grootste aantal kritische diensten is gevestigd. Anderzijds, op de campus Salvator blijft er een chirurgische activiteit en een intensieve dienst, zodat een pakket van routine-analyses op die campus beschikbaar moet zijn, weliswaar met een lager aantal stalen. Op beide campussen wordt een 24/7 service aangeboden door het laboratorium. Het platform op de campus Virga Jesse moet voldoende redundantie inhouden om met de helft van de analyseapparatuur een normale routine-activiteit te kunnen ontplooien. Uiteraard moet de apparatuur op beide campussen uniform zijn, maar de capaciteit zal verschillend zijn. De leverancier dient rekening te houden met de beperkte ruimte die beschikbaar is in het laboratorium, vooral op de campus Virga Jesse. Op elke campus moet een manuele back-up module beschikbaar zijn met dezelfde kaarten.

Voor het az Vesalius, Sint-Trudo Ziekenhuis en Sint-Franciscus...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gebruiksvriendelijkheid / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Technische waarde en innovatieve waarde / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Inhoud dienst na verkoop / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 25
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 31/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: sí
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient zijn financiële draagkracht om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van:

1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste 3 boekjaren.

2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag

3) Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om de opdracht uit te voeren.

4) Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Geen negatief eigen vermogen over de laatste 3 boekjaren

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient de voldoen aan alle geldende reglementeringen met betrekking tot GDPR (general data protection regulation). De inschrijver vult de verwerkingsovereenkomst (bijlage E van het lastenboek) in en voegt deze ondertekende bijlage bij zijn/haar offerte. Indien in het kader van deze opdracht persoonsgegevens verwerkt worden dient de inschrijver ook de annexen 1 en 2 van de verwerkingsovereenkomst in te vullen en toe te voegen aan de offerte.

2. * De fabrikant of leverancier levert onderstaande documenten af:

— EG-verklaring van overeenstemming volgens de vigerende regelgeving conform de veiligheidseisen vermeld in bijlage van deze offerte

— Een lijst van referenties in vergelijkbare projecten qua financiële omvang en complexiteit, in ziekenhuizen binnen de Europese Gemeenschap. Gelieve ook een mogelijke contactpersoon + coördinaten van deze referenties aan te geven,

— Overzicht en organogram van de techniekers die instaan voor het onderhoud van de apparatuur

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2. Er dienen minimaal 3 referenties in Europa gegeven te worden met tevredenheidsattest van gebruiker, zowel op vlak van werking, onderhoud, service en levering reagentia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/05/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Dienst aankoop, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
Parklaan 25/2
Hasselt
3500
Bélgica
Teléfono: +32 11374154
Correo electrónico: rechtbank@hasselt.be

Dirección de internet: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018