Suministros - 447530-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Lovech: Productos farmacéuticos

2018/S 198-447530

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ AD
110503990
ul. „Sayko Saev“ No. 27
Lovech
5500
Bulgaria
Persona de contacto: d-r. Rumyana Nanovska — izpalnitelen direktor, Polina Hristova — ikonomist OP
Teléfono: +359 6860-3370
Correo electrónico: mbal_lovech@abv.bg
Fax: +359 6860-3371
Código NUTS: BG315

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mbal-lovech.com/

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.mbal-lovech.com/00732-2018-0013.htm
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от об. позиции

II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Открита процедура за определяне на изпълнител по обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции“ със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Процедурата обхваща 3 (три) об. позиции, с различен брой номенклатурни единици. Всеки кандидат може да представи само по една оферта, включваща изпълнението поръчка на една и/или повече отделни об. позиции от Техническата спецификация — Приложение № 1; не се допуска представяне на варианти в офертите; съгласно чл.30, ал. 1 от ППЗОП могат да представят оферти за една или повече номенклатурни единици от об. позиции, съгласно Техническата спецификация и документацията за участие. Съгласно чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните об. позиции са еднакви, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 683 504.27 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лекарствени продукти включени в Позитивен лекарствен списък Приложение № 2

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG315
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека „МБАЛ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД — Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“ АД — Ловеч — включени в Позитивен лекарствен списък Приложение № 2, съгласно прогнозно количество и видове от Приложение № 1 — Техническа спецификация към документацията за участие. Обособена позиция № 1, включва 331 броя номенклатурни номера. Участниците съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП могат да представят оферти за една или повече номенклатури за обособена позиция № 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 511 897.51 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG315
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „МБАЛ „Проф.д-р. Параскев Стоянов“ АД — Ловеч.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“ АД — Ловеч — извън Приложение № 2 от Позитивен лекарствен списък, съгласно прогнозно количество и видове от Приложение № 1 — Техническа спецификация към документацията за участие. Обособена позиция № 2, включва 90 броя номенклатурни номера. Участниците съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП могат да представят оферти за една или повече номенклатури за обособена позиция № 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 136 373.43 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти — Етанол

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG315
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ АД — Ловеч.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“ АД — Ловеч — Етанол, съгласно прогнозно количество и видове от Приложение № 1 — Техническа спецификация към документацията за участие. Обособена позиция № 3, включва 3 броя номенклатурни номера. Участниците съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП могат да представят оферти за една или повече номенклатури за обособена позиция № 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 35 233.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Информацията за вписване на участника в търговски регистър в държавата членка, в която е установен.

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република БЪЛГАРИЯ регистърът е „Търговски регистър“.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос — издадени по реда на ЗЛПХМ или еквивалент — участникът вписва номера на документите, обхват, дата на издаване.

3. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични (важи само за номенклатурите на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични), ако е приложимо.

4. Санитарно разрешително от РИОКОЗ за продукти, за които не е задължителна регистрация или еквивалент ако е приложимо.

За удостоверяване на посочените изисквания се попълва част IV, буква „А“ от ЕЕДОП,;

Участникът вписва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите по т.1., 2.,3 и 4 и информация за съответните регистри от където може да се провери декларираната в ЕЕДОП част IV, буква „А“ информация от участника. Документът, който се представя от участника ако не е подаде информация за доказателствата по т. 2, т. 3 и 4 и преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП е заверено копие на разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ), издадени по реда на ЗЛПХМ; заверено копие на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.; Заверено копие на санитарно разрешително от РИОКОЗ за продукти, за които не е задължително регистрация и други съгласно документацията за участие към настоящата обществена поръчка.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП възложителят поставя изискване през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът да е извършил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Като „дейност с идентичен или сходен предмет“ ще се приема изпълнени доставки за лекарствени продукти. Възложителят допуска към момента на подаване на офертата изпълнението да не е приключило, но следва да са изминали поне 6 месеца от началото му. Минималното изискване, поставено от възложителя, е през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът да е извършил минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Информацията се посочва в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1„б“ от ЕЕДОП. В случай че доказателството за извършена доставка е свободно достъпно и видно от публичен регистър или еквивалент, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес. За доказване участникът попълва списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Ако участникът не предостави информация за публичен регистър или еквивалент, от където може да се проследят доставките с „дейност с идентичен или сходен предмет“ на настоящата обществена поръчка, за доказване участниците представят доказателства за описаните извършени услуги под формата на удостоверение/референция или друг вид документ, издадено от получателя или от компетентен орган, от който документ следва да бъдат видни предмета на услугата, дата на започване на дейността и срока на извършването ?. В документа следва да се съдържа име и подпис на лицето, което го е издал, както и координати за връзка с него. Доказателството се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

2. Участниците в процедурата следва да притежават и прилагат система за управление на качеството в областта на производство или внос и продажба на медицински изделия. За доказване участникът представя заверено копие (в превод) на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника. Информацията се посочва в Част IV: „Критерии за подбор“, Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувани в профила на купувача, посочен по-горе.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 09:00
Lugar:

„МБАЛ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД, 5500 Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27, ет. 2, административна част, Библиотеката на МБАЛ АД — Ловеч.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Документацията за участие в процедурата е безплатна, като се предоставя пълен достъп до нея по електронен път на Интернет адрес: www.mbal-lovech.com, (рубрика — обществени поръчки).

2. Допълнителна информация, както и разясненията на възложителя по документацията ще бъдат своевременно публично оповестени в интернет страницата на „МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД, гр. Ловеч на Интернет адрес: www.mbal-lovech.com, (рубрика — обществени поръчки).

3. Обявлението е изпратено по електронен път и е осигурен пълен достъп до документацията в профила на купувача www.mbal-lovech.com (рубрика — обществени поръчки).

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 — 217, чл. 219 — 252, чл. 253 — 260, чл. 301 — 307, чл. 321, 321а и чл. 352 — 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 — 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.В посочените случай, при установяване на едно от условията възложителят ще отстранява от участие, участник при когото са налице условията за това. Участник може да бъде отстранен, и когато са налице и обстоятелствата по чл. 55 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител ще представя документ за внесена гаранция за изпълнение, в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора в една от следните форми:

1. парична сума, която се внася по сметката на „МБАЛ „Проф.д-р. Параскев Стоянов“ АД — Ловеч в банка „Общинска банка“ АД — Ловеч, сметка BG77SOMB91301032718201, код SOMBBGSF;

2. банкова гаранция с валидност най-малко 1 (един) месец след изтичане срока на действие на договора в полза на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27, ЕИК 110503990, ИН по ДДС: BG110503990;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

4. съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалби, свързани с настоящата процедура, се подават съгласно чл. 196 от ЗОП в сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018