Suministros - 447544-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 198-447544

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.
ul. Lutycka 34
Poznań
60-415
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Szlachciak-Potasińska
Teléfono: +48 618553510
Correo electrónico: przetargi@szpitalewielkopolski.pl
Fax: +48 614152710
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalewielkopolski.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpitalewielkopolski.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka prawa handlowego powołana przez JST
I.5)Principal actividad
Otra actividad: doradztwo – wykonywanie zadań inwestora/inwestora zastępczego dla podmiotów leczniczych; reprezentowanie podmiotów leczniczych w negocjacjach zakupowych o charakterze gospodarczym

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.

Número de referencia: SzW/8/2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do 18 podmiotów – Zamawiających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do 18 podmiotów – Zamawiających. W skład Zamawiającego wchodzą następujące podmioty lecznicze:

1) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno,

2) Zakład Leczenia Uzależnień, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie,

3) Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań,

4) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno,

5) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 62-840 Koźminek,

6) Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna,

7) Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań,

8) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan,

9) Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe,

10) Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin,

11) Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów7/9, 60-479 Poznań,

12) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55a, 60-852 Poznań,

13) Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin,

14) Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem,

15) Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,

16) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań,

17) Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ, ul. Promenada 7, 63-100 Śrem,

18) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 35 000 PLN. Szczegółowe informacje o wadium zawarto w rozdziale 13 SIWZ która dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, ze posiada:

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000,00 PLN.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, przy ul. Lutyckiej 34, 60-415 Poznań (teren CWJ ,,Hipodrom Wola” Sp. z o.o.) pokój Nr: 16.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert: Jednolity europejski dokument zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. JEDZ składa się pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami rozdziału 12 SIWZ. 2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2.2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 PLN; - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w tiret drugi; - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków - w związku z tym Zamawiający pozostałą treść zamieści w Sprostowaniu - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Informacja z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 8) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.); 9) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument; 2. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy; 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –

stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Inne wymagane dokumenty: Formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo; 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami rozdz. 26 SIWZ

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018