Suministros - 447596-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Shumen: Vehículos con tracción a las cuatro ruedas

2018/S 198-447596

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Severoiztochno darzhavno predpriyatie“ DP — Shumen
201617412
ul. „Petra“ No. 1
Shumen
9700
Bulgaria
Persona de contacto: At. Atanasova, N. Borisova, adv. Evg. Gandev
Teléfono: +359 54833123
Correo electrónico: office@sidp.bg
Fax: +359 54833123
Código NUTS: BG333

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sidp.bg

Dirección del perfil de comprador: http://sidp.bg/dostavka-9-br-mps-4х4-i-sedan/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://sidp.bg/dostavka-9-br-mps-4х4-i-sedan/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: съгласно чл. 165 от ЗГ и ЗЛОД

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Обща еднократна доставка при условията на 2 г. финан. лизинг на 9 нови неупотр. МПС, от които 7 с висока проходимост тип N1, задвижване 4х4, 1 бр. 4х4 с 5 врати и 1 бр. л. а. „седан“ за СИДП ДП — Шумен

II.1.2)Código CPV principal
34113000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Обща еднократна доставка при условията на 2-годишен финансов лизинг на общо 9 (девет) нови неупотребявани МПС, от които 7 (седем) бр. тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип 4х4, открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит, 1 (един) брой неупотребяван (нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, задвижване тип 4х4 и 1 (един) брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП — Шумен с технически характеристики съгласно посочените в документацията на процедурата“

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 526 850.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34113000
34113200
34111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG333
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Шумен,ул. „Петра“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

„Обща еднократна доставка при условията на 2-годишен финансов лизинг на общо 9 (девет) нови неупотребявани МПС, от които 7 (седем) бр. тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип 4х4, открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит, 1(един) брой неупотребяван (нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, задвижване тип 4х4 и 1(един) брой неупотребяван (нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен с технически характеристики съгласно посочените в документацията на процедурата“

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Показател № 2 Х (общи техн. параметри) / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Показател № 3 — Гг/км (гаранция в години и изминати километри) / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Показател № 4 — D (срок на доставка) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Показател № 5 N — наличие на оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили от съответния тип МПС на територията, на която и да е от областите Шумен, Търговище, Добрич, Варна / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 35
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 526 850.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на определена професия и/или вписване в професионални регистри.

Кандидатите следва да изпълняват изискванията на чл. 54 от ЗОП, а също така следва да изпълняват и изискванията на чл. 55 от ЗОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на кандидатите по смисъла, посочен в чл. 61 от ЗОП, като през последните 3 приключили финансови години или от датата на създаването си (когато от датата на създаването на съответния кандидат не са налице три приключили финансови години) съответният кандидат следва да е реализирал общ оборот в сферата, попадаща в обхвата и предмета на обществената поръчка, в размер не по-малък от посочения прогнозен общ размер на поръчката.

В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минимално изискване, поставено от възложителя:

Участникът да е реализирал общ оборот в сферата, попадаща в обхвата и предмета на обществената поръчка, в размер не по-малък от посочения прогнозен общ размер на поръчката през последните 3 приключили финансови години или от датата на създаването си (когато от датата на създаването на съответния кандидат не са налице 3 приключили финансови години).

В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, и обем (стойност), равен или по-голям от обявения прогнозен общ обем (стойност) на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, когато този срок е по-малък от 3 години. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

2. Участникът или обявения от него подизпълнител да е сертифициран за прилагане на системи за управление на качеството. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението. В случаите, когато поръчката ще се извършва от подизпълнител, това изискване се отнася или за кандидата или за подизпълнителя.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, и обем (стойност), равен или по-голям от обявения прогнозен общ обем (стойност) на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, когато този срок е по-малък от три години. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

2. Участникът или обявения от него подизпълнител да е сертифициран за прилагане на системи за управление на качеството. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението. В случаите, когато поръчката ще се извършва от подизпълнител, това изискване се отнася или за кандидата или за подизпълнителя.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 9 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Заседателна зала на адм. сграда на ЦУ на СИДП ДП — Шумен на адрес гр. Шумен, ул. „Петра“ № 1, ет. 4, обл. Шумен

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Представляващите кандидатите и/или техни надлежно упълномощени представители.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Пълен и безплатен достъп до документацията на процедурата е предоставен чрез публикуването им в електронния безплатен публичен регистър на ЦУ на СИДП ДП — Шумен с посочен линк в графата „Адрес на профила на купувача“ на настоящото обявление (URL).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

При условията на чл. 198—199 от ЗОП и в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018