Suministros - 447597-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Equipo de telemetría

2018/S 198-447597

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polonia
Persona de contacto: Sebastian Szaniawski
Teléfono: +48 413671339
Correo electrónico: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
Código NUTS: PL721

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.wszzkielce.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SPZOZ
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach

Número de referencia: EZ/ZP/115/2018/AŁ-D
II.1.2)Código CPV principal
32441000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach.

Pakiet nr 1

Monitor intensywnej terapii – 14 szt.

Monitor na sale operacyjną – 2 szt.

Monitor telemetryczny – 10 szt.

Centralny serwer 26-stanowiskowy 1 szt. oraz 3 stacje pielęgniarskie (10-cio, 9-cio, 5-cio stanowiskowa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 1, stanowiącym Załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1

— Monitor intensywnej terapii – 14 szt.

— Monitor na sale operacyjną – 2 szt.

— Monitor telemetryczny – 10 szt.

— Centralny serwer 26-stanowiskowy 1 szt. oraz 3 stacje pielęgniarskie (10-cio, 9-cio, 5-cio stanowiskowa)

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 1, stanowiącym Załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna (kryterium jakości) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPSW.07.03.00-26-0001/17

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu nr 1 - 15 000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 u.p.z.p oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy sprzętu telemetrycznego na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów minimum brutto 600 000,00 PLN.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 u.p.z.p.).

Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 oraz o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:

- iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust 5 pkt 1 u.p.z.p. – (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ / ESPD),

- iż, Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust 5 pkt 2 u.p.z.p. (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ / ESPD)

- iż Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 - 4 u.p.z.p. co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust 5 pkt 4 u.p.z.p. (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ / ESPD).

Wykonawca który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust 5 pkt 1-2, 4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych. Które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Dostawa winna być zrealizowana w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA - Dział Zamówień Publicznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podst. wykluczenia Wyk składa z ofertą: Ośw Wyk, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wyklu. z postęp na podst. art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 uPzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Ośw dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk (art. 22auPzp), składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1) uPzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 uPzp. Pozostałe ośw i dok. jakie muszą być załączone do oferty w tym dok. na potwier. iż ofer. dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zam. w opisie przed. zam. tj.: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, podpisany formularz opisu przedmiotu zamówienia wymagane parametry tech. - funk. Dowód wniesienia wadium, dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest dostępny w publ. otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres intern. wyko. wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dok. są dostępne w innym j. niż polski, Zam. może po ich pobraniu wezwać Wyk. do przedstawienia tłum. dok. na j. pol. W przypadku gdy wyk. reprez. pełnom. – zakres umocowania pełnomocnika,W przypadku oferty składanej przez wyk. w, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zam. (w szcz. członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dok. potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. wyk. w postę. lub do reprezentowania i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Jeżeli wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu oceny, czy Wyk. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożli. należyte wykonanie zam. publ. oraz oceny, czy stosunek łączący wyk. z tymi pod. gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wyk. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.wszzkielce.pl inf. o której mowa w art. 86 ust. 5 zobowiązany jest złożyć ośw. o którym mowa w par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1126).Ośw. i dok., jakie będzie musiał złożyć Wyk., którego oferta została oceniona najwyżej:- dokumenty o których mowa w par. 5 pkt. 1, 4, 5, 6 Rozp. jw., - właściwe dok. potwierdzające, iż oferowany przed. zam. jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10.5.2010 (Dz.U. 2017, poz. 211) oraz dop. do obrotu i stos. w służ. zdr. lub stos. ośw. Szczegółowy wykaz dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, którego oferta została oceniona najwyżej określono w pkt. 15 SIWZ dostępnej pod adresem: www.bip.wszzkielce.pl

Zam. będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się speł. warun udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określ w art. 22aPzp, została uznana za najkorz, Wyk. przedstawił w odniesieniu do tych podm. dok. wym. w pkt 15 ppkt.

6 a, b, c, d SIWZ potw. brak do wyklu. Jeśli Wyk. ma siedz lub miejsce zamie poza tery. RP, zamiast dok. określ w pkt. 15 ppkt: składa dok. lub dok., wystawione w kraju, w którym ma siedz lub miejsce zam, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłosz. upadłości; składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku, inny równoważny dok wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w którym wyk. ma siedz. lub miejsce zam. lub m. zam. ma osoba, której dot dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21(dok. muszą być wystaw nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem ter skł. ofer.) Dok. dla podmiotów zagran. określa §7 p.7 Rozp Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018