Supplies - 447620-2020

23/09/2020    S185

Slovakia-Banská Bystrica: Garments for biological or chemical protection

2020/S 185-447620

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská pošta, a.s.
National registration number: 36631124
Postal address: Partizánska cesta 9
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 975 99
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Michal Rybár
E-mail: rybar.michal@slposta.sk
Telephone: +421 259393258
Internet address(es):
Main address: http://www.posta.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428157
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Slovenská pošta, a.s.
National registration number: 36631124
Postal address: Nám. SNP 35
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 810 00
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Michal Rybár
E-mail: rybar.michal@slposta.sk
Telephone: +421 259393258
Internet address(es):
Main address: http://www.posta.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zadavaniezakaziek.posta.sk
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19

Reference number: 009/VS/2020
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dodávka osobných ochranných prostriedkov používaných v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. (ďalej aj SP, a. s.). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 323 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33735100 Protective goggles
18424300 Disposable gloves
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Stredisko POSTservis Mail&Pack, Bojnická 14, 831 04 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných prostriedkov používaných v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. (ďalej aj SP, a. s.). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Hygienické rúško 144 151 ks, Rukavice ochranné jednorazové, (z prírodného gumového latexu, poprípade nitrilové) 3 770 522 ks.

Rukavice ochranné na viacnásobné použitie (alternatíva, ak nebudú jednorazové rukavice 177 457 ks, Respirátor FFP2 77 810 ks, Ochranný odev 74 045 ks, Ochranné okuliare 628 ks a Ochranný štít na tvár 628 ks.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 323 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, na základe výsledku verejnej súťaže Rámcovú dohodu (ďalej aj Zmluva) v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Kompletné podmienky účasti sú uvedené v kapitole A 2 Spôsob preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačov súťažných podkladov.

Obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 kapitoly A 2 Spôsob preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačov súťažných podkladov.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a), d), h), m) ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov a vzoriek podľa bodu 3.1 až 3.4 kapitoly A 2 Spôsob preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačov súťažných podkladov. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne Ďalšie informácie o preukazovaní plnenia podmienok účasti sú v kapitole A 2 súťažných podkladov.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Nevyžaduje sa

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzač musí byť pripojený k sieti internet. Technické predpoklady sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobnosti v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2020
Local time: 10:30
Place:

Slovenská pošta, a.s., Námestie SNP 35, Bratislava na 1. poschodí v zasadacej miestnosti obstarávateľa č. dverí 148

Information about authorised persons and opening procedure:

Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené https://zadavaniezakaziek.posta.sk.

Obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi (za známeho záujemcu sa považuje záujemca, ktorý sa zaregistroval do IS EDO, prihlásil sa svojimi prihlasovacími údajmi a stiahol si súťažné podklady k predmetnej zákazke kliknutím na tlačidlo Prevziať pri dokumente so súťažnými podkladmi), najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj na Elektronickej tabuli k predmetnej zákazke v IS EDO a taktiež v profile obstarávateľa na www.uvo.gov.sk k predmetnej zákazke.

Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania informačného systému pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EDO) umiestneného na adrese https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Pravidlá pre doručovanie informácie a dokumenty (ďalej aj zásielka) sa považujú za doručené záujemcovi/uchádzačovi okamihom ich odoslania.

Na bezproblémové používanie IS EDO je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

— Microsoft Edge verzia 42 a vyššie,

— Mozilla Firefox verzia 63 a vyššia alebo

— Google Chrome verzia 70 a vyššia.

Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenia o výsledku ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Dokumenty, správy a ostatné informácie budú záujemcovi/uchádzačovi doručované do schránky správ v IS EDO. Pre zobrazenie dokumentov, správ a informácií v schránke správ sa musí záujemca/uchádzač prihlásiť do IS EDO. Ak je odosielateľom zásielky obstarávateľ, záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do IS EDO) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, po prihlásení do IS EDO k danej zákazke môže s obstarávateľom komunikovať prostredníctvom voľby Žiadosť o vysvetlenie. Zásielka sa považuje za doručenú obstarávateľovi okamihom jej odoslania v IS EDO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2020