Suministros - 447635-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Pápa: Gas natural

2018/S 198-447635

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Pápai Szakképzési Centrum
EKRSZ_61480724
Erkel Ferenc utca 39.
Pápa
8500
Hungría
Persona de contacto: Szabó Béláné
Teléfono: +36 202177767
Correo electrónico: papai.szakkepzesi.centrum@gmail.com
Fax: +36 202177767
Código NUTS: HU213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.papaiszc.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721222018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000721222018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Földgáz beszerzése

Número de referencia: EKR000721222018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Földgáz beszerzése a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményei részére

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pápai Szakképzési Centrum tagintézményei.

Karakterkorlátozás miatt a részletes adatokat az ajánlati

Dokumentáció kiegészítő része tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Földgáz beszerzése a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményei részére: 643 550 m³ + 20 % opció, összesen 772 260 m³ (20-99 m³/h közötti kategóriák) földgázenergia szállítása.

A földgáz minősége: MSZ 1648/2000. sz. magyar szabvány földgáz minőség. A földgáz fűtőértéke: 34,5 MJ/normál m³ ± 5 %

A pontos mennyiségeket, az előírt műszaki paramétereket, továbbá az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb műszaki adatokat az ajánlati dokumentáció IV. része (Műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában foglaltaknak megfelelően az abban megadott mennyiség vonatkozásában 20 % opciót ír elő,

Amely esetben az opcióval érintett mennyiségek az alábbiak: 20-99 m³/h közötti kategóriák földgázenergia szállítása: 128 710 m³

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

2. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

3. Igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ - 8.§ a)-ia), illetve 8.§ ic) - 10.§ a)-ga), valamint 10.§ gc) - 16. §-a alapján:

— a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,

— a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,

— a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi, A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,

— A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozóan nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Ajánlatkérő figyelembe veszi az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 12. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat. Igazolások vonatkozásában a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdés alkalmazandó.

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételt.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M1) Ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb földgáz energia szállításait, nyilatkozat és/vagy referenciaigazolás, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat (Kr. 21. § (1) bek. a) pont; Kr.22. § (1)-(2) bek.):

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hónap, nap-tól - év, hónap, nap-ig),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

— a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail,

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége m³ (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése (az előírt m³) egyértelműen megállapítható legyen,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás módja: Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bek. a) pont, 21. § (1a) bek., 21/A §, 22. § (1)-(2) bek., 24 .§,Kbt. 67. §, 69. §, 65. § (6) és (11) bek.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.). Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja Ajánlattevő EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).

Közös Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá tartalmaznia kell az e-Kr. 13. § (4) bekezdése szerinti meghatalmazást is.

Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (felhívás VI.5) pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább 350 000 m³ mennyiségű földgáz energia értékesítésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

Igazolások vonatkozásában a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdés alkalmazandó.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes Ajánlattevő havi elszámoló számlát nyújthat be Ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-nek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 napon belül fizeti meg átutalással a nyertes Ajánlattevő bankszámlájára. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat a Ptk. 6 :155. § (1) bek.-ben meghatározottak szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) alulszállítási kötbér: le nem szállított mennyiség nettó vételárának 20 %-a

b) késedelmi kötbér: a nettó ellenszolgáltatási értékének 1 %-a/nap, a teljes késedelmi kötbér maximuma az ajánlati ár 20 %-a

c) meghiúsulási kötbér: meghiúsulással érintett földgáz mennyiség nettó ellenértékének 20 %-a.

További információk: dokumentáció II. fejezet

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

A benyújtott ajánlatok az EKR rendszerben kerülnek automatikusan felbontásra.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

2. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:

— Felolvasólap,

— Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, amely nemleges esetben is kitöltendő.

3. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.

4. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott M1) alkalmassági feltétel vonatkozásában.

6. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes földgáz-kereskedelmi engedéllyel. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a szükséges engedéllyel, úgy benyújtott ajánlatát Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes földgáz-kereskedelmi engedéllyel meglétének ellenőrzését Ajánlatkérő végzi el a Hivatal honlapján megtalálható nyilvántartásból: http://www.mekh.hu/foldgaz-ipari-engedelyesek-listaja.

7. Közös ajánlattétel vonatkozásában a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésben foglaltak irányadók.

8. Üzleti titok vonatkozásában a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.

9. Az EKR-ben az eljáráshoz kapcsolódóan feltöltött dokumentumok (ajánlati dokumentáció, ajánlati dokumentáció mellékletei, stb.) kizárólagosan csak akkor lesznek hozzáférhetők az érdeklődő gazdasági szereplő részére, amennyiben az EKR felületen jelzi érdeklődését az eljárás iránt.

10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.

11. Figyelemmel az egységes ellátásra és szerződéses feltételekre, továbbá az együttes mennyiségekből adódó beszerzési árelőnyre Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.

12. Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzem: Dr. Schablauer Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00182.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018