Suministros - 447637-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Sosnowiec: Productos farmacéuticos

2018/S 198-447637

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polonia
Persona de contacto: Ela Kwaśnicka
Teléfono: +48 324130125
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Fax: +48 324130112
Código NUTS: PL22B

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.sosnowiec.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpital.sosnowiec.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polonia
Persona de contacto: Ela Kwaśnicka
Teléfono: +48 324130125/130
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Fax: +48 324130131
Código NUTS: PL22B

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.sosnowiec.pl

Dirección del perfil de comprador: www.szpital.sosnowiec.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych

Número de referencia: ZP-2200-50/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych – Teriflunomidu i Fumaranu dimetylu. Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Teriflunomid

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Apteka: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3

II.2.4)Descripción del contrato:

Teriflunomid

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fumaran dimetylu

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Apteka: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3

II.2.4)Descripción del contrato:

Fumaran dimetylu

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 200,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

— Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2211 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Część A – Oświadczenia i dokumenty wymagane:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ. [uwaga: Zamawiający udostępnia wersję JEDZ w formacie xml. do wykorzystania przez Wykonawcę oraz w formacie pdf (podgląd wersji xml). Instrukcję pobierania JEDZ w formacie xml. wskazano w punkcie XIV.8 poniżej]

1.2. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: jedz.skrzynka@szpital.sosnowiec.pl

1.3. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc.

1.6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

1.7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

1.8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,

Tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (7-Zip).

1.9. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (załącznik nr 1 – Formularz oferty), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

1.10. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.

1.11. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

1.12. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

1.13. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowieniainstrukcja.pdf

1.14. JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.

1.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

2. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) składają dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (każdy wspólnik spółki cywilnej i każdy konsorcjant); w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach

Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 6 do SIWZ;

2.3 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 6 do SIWZ;

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć:

- Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) tj.:

1) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,

2) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;

4. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ, że:

a) Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r, poz. 2211 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

b) Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę produkty lecznicze, są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

c) przedmiot zamówienia spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

d) dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia produkty lecznicze będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i ważnym okresie przydatności do użycia (nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do szpitala),

e) ceny produktów leczniczych spełniają wytyczne określone w art.9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.).

Część C – inne wymagane dokumenty

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem, przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

2. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- formularz/e asortymentowo–cenowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 ÷3.2 do SIWZ (dla pakietów, do których wykonawca przystępuje).

Część D – wymagania dotyczące składanych dokumentów

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną; za wyjątkiem pełnomocnictwa.

3. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. A.1, B.2.2, 2.3, 4, C.1 oraz C.2 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 3.1 ÷3.2, 5 oraz 6 na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 1 a
Warszawa
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018