Suministros - 447657-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Gabrovo: Vehículos de transporte usados

2018/S 198-447657

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Gabrovo
000215630
pl. „Vazrazhdane“ No. 3
Gabrovo
5300
Bulgaria
Persona de contacto: Veneta Ganeva
Teléfono: +359 66818312
Correo electrónico: vganeva@gabrovo.bg
Fax: +359 66809371
Código NUTS: BG322

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gabrovo.bg/bg

Dirección del perfil de comprador: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/493-

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на употребявани МПС по 2 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
34115300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— употребяван двуосен камион (самосвал) с кранова уредба и надстройка (самосвална) — 1 бр.,

— употребявано гребло за сняг, съвместимо с оферирания употребяван двуосен камион (самосвал) — 1 бр.,

— употребявано пясъкоразпръскващо устройство, съвместимо с оферирания употребяван двуосен камион (самосвал) — 1 бр.,

— употребяван лекотоварен автомобил — 1 бр.

Обхватът на дейността е съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на употребяван двуосен камион (самосвал) с прикачен инвентар за нуждите на ОП „Благоустрояване“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115300
34134000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Габрово

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— употребяван двуосен камион (самосвал) с кранова уредба и надстройка (самосвална) — 1 бр.,

— употребявано гребло за сняг, съвместимо с оферирания употребяван двуосен камион (самосвал) — 1 бр.,

— употребявано пясъкоразпръскващо устройство, съвместимо с оферирания употребяван двуосен камион (самосвал) — 1 бр.

Обхватът на дейността е съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: оценка за гаранционен срок / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: оценка на „задължителни технически изисквания и незадължително допълнително оборудване“ / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Гробищни паркове“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Габрово

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обособената позиция касае доставка на 1 бр. употребяван лекотоварен автомобил. Обхватът на дейността е съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: оценка за гаранционен срок / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: оценка на техническите параметри на автомобила / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-355309
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

„Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Гробищни паркове“

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Обществената поръчка в частта по обособена позиция № 2 е прекратена с решение № 102/28.9.2018 г. на кмета на община Габрово на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197, ал. 7 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018