We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 44766-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Schiedam: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2022/S 018-044766

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cooperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)
Nationaal identificatienummer: 401545781
Postadres: Overschieseweg 310
Plaats: SCHIEDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3112 NC
Land: Nederland
Contactpersoon: Alexandra Ernst
E-mail: recreatieschappen-inkoop@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.staatsbosbeheer.nl/recreatieschappen
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CBG041.62698 Regulier Onderhoud Hygiëne

Referentienummer: CBG041.62698
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Regulier Onderhoud Hygiëne, zoals het verwijderen van zwerfafval en legen van afvalbakken

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 122 968.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Midden- Delfland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwijderen zwerfafval 556.713 are

Legen afvalbakken 9.256 st

Schoonmaken meubilair 320 st

Schoonmaken toiletgebouw 234 st

Schoonmaken bebording 636 st

Schoonmaken bruggen/vlonders 8.651 m2

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 199-520308
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

CBG041.62698 Regulier Onderhoud Hygiëne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Promen
Nationaal identificatienummer: 24484664
Postadres: Zuider IJsseldijk 46
Plaats: GOUDA
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2808PB
Land: Nederland
E-mail: werkvoorbereidinggroenenschoon@promen.nl
Telefoon: +31 889898000
Internetadres: http://www.promen.nl
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 968.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

P.H. Plate, Senior Adviseur Inkoop Staatsbosbeheer, 06-55449689.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 25295 AJ
Land: Nederland
E-mail: rechtbankdenhaag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022