Suministros - 447661-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Automóviles para pasajeros

2018/S 198-447661

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
PL72
ul. Sandomierska 105
Kielce
25-324
Polonia
Teléfono: +48 413642613
Correo electrónico: ias.kielce@mf.gov.pl
Fax: +48 413642615
Código NUTS: PL72

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa samochodu osobowego typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Número de referencia: 2601-ILZ.260.14.2018
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Zamówienie obejmuje również dostarczenie ww. pojazdu do siedziby Delegatury Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 264D.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby oferowany samochód był:

1) fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony;

2) wyprodukowany w 2018 r.;

3) wolny od wad prawnych oraz od wszelkich długów i obciążeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy;

4) kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych, w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;

5) przygotowany do eksploatacji.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 65 040.65 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Delegatura Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 264D.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Zamówienie obejmuje również dostarczenie ww. pojazdu do siedziby Delegatury Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 264D.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby oferowany samochód był:

1) fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony;

2) wyprodukowany w 2018 r.;

3) wolny od wad prawnych oraz od wszelkich długów i obciążeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy;

4) kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych, w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;

5) przygotowany do eksploatacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na pojazd / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości, która wynosi 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy Pzp.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 152-348550
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa samochodu osobowego typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Autocentrum Patecki s.c.
ul. Zakładowa 12
Kielce
25-672
Polonia
Código NUTS: PL72
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 65 040.65 PLN
Valor total del contrato/lote: 79 700.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI – art. 179 do 198g ustawy Pzp, w szczególności obowiązują poniższe zasady:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tejże ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.Terminy na wniesienie odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018