Fournitures - 447671-2021

Submission deadline has been amended by:  548657-2021
03/09/2021    S171

Bulgarie-Sofia: Vêtements de fonction

2021/S 171-447671

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: STOLIChEN ELEKTROTRANSPORT EAD
Numéro national d'identification: 121683785
Adresse postale: ul. Podpolkovnik Kalitin No..30
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Code postal: 1233
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Ivaylo Bozhidarov Uzunov
Courriel: ivuzunov1@gmail.com
Téléphone: +359 28334101
Fax: +359 29316184
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.elektrotransportsf.com/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/2338
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/157687
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/157687
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на униформено облекло

II.1.2)Code CPV principal
18222000 Vêtements de fonction
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

„Доставка на униформено облекло”- разделена в четири обособени позици:

Обособена позиция 1: “Доставка на панталони и поли”;

Обособена позиция 2: “Доставка на връхно облекло”.

Обособена позиция 3: “Доставка на униформени ризи“

Обособена позиция 4: “Доставка на пуловери”.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 471 549.82 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на панталони и поли

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18234000 Pantalons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на панталони и поли:

Униформените облекла -панталони и поли да бъдат произведени само за Възложителя. Номерацията и размерите ще бъде уточнена/и от Изпълнителя за всеки работещ, след вземане на мярка по еталон. Еталоните за уточняване на номерацията на изделията да са с размери съгласно българската номерация:

За мъжките облекла: от №48 до №64 вкл.;

За дамските облекла: от №42 до №64 вкл.,

Еталоните да съответстват на техническата спецификация.

Количеството е за 2 години и е както следва:

1.Мъжки панталон - летен -1150бр.;

2.Мъжки панталон - зимен-1150бр.;

3.Дамска пола - лятна-400бр.;

4.Дамски панталон - летен-400бр.;

5.Дамска пола  - зимна-400бр.;

6.Дамски панталон - зимен-400бр.

мъжки панталон летен /цвят  тъмно син /;

дамски  панталон летен /цвят  тъмно син /;

дамска пола лятна /цвят  тъмно син /;

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 224 280.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

-1бр. панталон мъжки-летен, 1 бр.панталон мъжки- зимен ;

-1бр. пола- лятна, 1бр. пола -зимна;

-1бр дамски панталон летен, 1 бр. дамски панталон зимен. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на връхно облекло

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18213000 Coupe-vent
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на връхно облекло, както следва:

-Якето е функционална многосезонна връхна дреха с елегантен дизайн и е предназначена да защитава тялото от студ, вятър, прах и вода.

Якето е изпълнено в тъмносин цвят. Изработена е от лицева дишаща тъкан с мембрана и неподвижен полиестерен хастар.

Якето се изработва в свободен прав силует, и е с висока права яка закрит тип, която може да става и легнала. Закопчаването на якето е отпред с метален цип, покрит с допълнителна платка (канон) с три броя тик-так копчета. Отзад на яката да има цип, предназначен за качулка от лицев плат. Качулката има цип за сваляне и поставяне. и е с удължение отпред, закопчаващо се с велкро; възможност за регулиране на размера посредством шнур и стопери. Ръкава е прикачен, едношевен, завършващ с маншет с ластик. В горната предна част на якето (под ръкавната извивка) има поставен вентлационен отвор с мрежа (капса) с вътрешен диаметър минимум 9 мм. Джобовете са: един вътрешен джоб на хастара с велкро, един външен горен в ляво с капак закопчаващ се с копче тик-так и два долни прорязани с цип, покрит с филетка укрепена с понт.Якето има платка отпред и на гърба. На гърба от двете страни под платката има плохи , осигуряващи свобода на движенията.Подгъва е прав с ластичен шнур и двоен стопер за пристягане от двете страни.Към якето има сваляща се топла подплата, двойно капитонирана (10/10 см) с полиестерана вата минимум 150 гр./м². Ватата се прикачва към якето с цип отпред, три копчета с ластични гайки на тила и по едно на ръкавите.Якето е многофункционална връхна дреха за целогодишна употреба:

- при лоши атмосферни условия;

- в температурен диапазон от + 20° С до - 20° С;

- при вятър над 3 m/s;

- при проливен дъжд или мокър сняг.

При работа на открито и в лоши атмосферни условия, свалящата се топла подплата осигурява добра термоизолация.Основно изискване към лицевата тъкан за изработване на шубата е да бъде с мембрана и "дишаща” - водонепроницаема и недопускаща запарване на тялото при активно движение. На връхното облекло на горният ляв джоб да бъде поставен фирмен знак/лого и наименованието на Възложителя.

Количествата са както следва:

1.Мъжко яке с качулка- лятно/зимно - 750 бр.;

2.Дамскo яке с качулка- лятно/зимно - 250 бр.;

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 159 100.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

-1 бр. мъжко яке с качулка /лятно/зимно/.

-1 бр. дамско яке с качулка /лятно/зимно/.Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на ризи

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18332000 Chemises
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на ризи, както следва:

Еталоните да съответстват на техническата спецификация.

Спецификацията е както следва :

риза- мъжка  с къс ръкав /цвят  светло син ;

риза- дамска с къс ръкав /цвят  светло син /;

риза- мъжка с дълъг ръкав /цвят светло син ;

риза- дамска с дълъг ръкав /цвят светло син /;

Количествен състав: Памук/ Полиестер 80%-90%/10%-20%.

Количествата са както следва:

1.Мъжка риза -с къс ръкав - 1150бр.;

2.Мъжка риза - с дълъг ръкав-1150бр.;

3.Дамска риза с къс ръкав-400бр.

4.Дамска риза с дълъг ръкав-400бр.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 72 852.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

За обособена позиция 3:

-1 бр. риза- мъжка с къс ръкав; -1бр. риза- мъжка с дълъг ръкав;-1 бр. риза- дамска с дълъг ръкав; -1 бр. риза- дамска с къс ръкав;

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Доставка на пуловери

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18235100 Pull-overs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK Danmark
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Description des prestations:

Доставка на пуловери, както следва:

1. Количествен състав- Памук 100%,

Количествата са както следва:

1.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери S/M/L/XL/XXL/XXXL - 750 бр.,

2.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 4XL - 45бр.;

3.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 5XL-12бр.;

4.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 6XL-12бр.,

5.Дамски  пуловер, шпиц, 100% памук, тъмнo син с размери S/M/L/XL/XXL/XXXL 200 бр.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Функционалност и естетически облик / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Срок на доставка (в календарни дни) / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при употреба / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Pondération: 5
Prix - Pondération: 55
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 15 317.82 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

За обособена позиция 4:

-1 бр. мъжки пуловер и 1 бр. женски пуловер.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Няма изискване.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Въложителят не изисква представяне на икономически или финансови критерии.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Въложителят не изисква представяне на икономически или финансови критерии.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Да е изпълнил поне 1 (една) доставка на униформено облекло в зависимост от обособената позиция за която участва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

За доказване, че участникът е изпълнил поне 1 (една) доставка на униформено облекло за последните три години Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказване: В случаите по чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП се представя списък на доставките, идентични или сходни (като сходни са изработване мъжко и дамско облекло и/или представително облекло) с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели и се прилага доказателство за извършената доставка.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Участниците следва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение от 1 % от стойността на договора следва да е със срок на валидност не по - кратък от 2 месеца след приключване на срока на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- Банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на "Столичен електротранспорт" ЕАД или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Със средства на възложителя. Аванс не се допуска! Начин на плащане, разсрочено- до 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на стоката и след подписване на приемо-предавателен протокол, без възражение от Възложителя.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/09/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 8 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/10/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:

В системата

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Номерацията и размерите ще бъде уточнена/и от Изпълнителя за всеки работещ, след вземане на мярка по еталон.

На основание чл.12, ал.7 от ЗОП в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл.12, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/08/2021