Suministros - 447708-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento de licitación con negociación 

Eslovenia-Liubliana: Papel y cartón elaborados

2018/S 198-447708

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
Teléfono: +386 14781880
Correo electrónico: gp.mju@gov.si
Fax: +386 14788331
Código NUTS: SI041

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mju.gov.si

I.1)Nombre y direcciones
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
1732803000
Tržaška cesta 16
Ljubljana
1000
Eslovenia
Teléfono: +386 14774100
Correo electrónico: gp@ajpes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ajpes.si

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Número de referencia: 4300-79/2017, 2017/KPP 4
II.1.2)Código CPV principal
30197600
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 453 623.38 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ljubljansko območje

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Ljubljansko območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Koprsko območje

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Koprsko območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Celjsko območje

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Celjsko območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Mariborsko-Murskosoboško območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Novomeško območje

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2.4)Descripción del contrato:

Novomeško območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
Procedimiento acelerado
Justificación:

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODPAP-35/2016, v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila št. 4301-26/2016/174 z dne 5. 6. 2017, da se naročilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naročnik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe. V nadaljevanju je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, in v postopek vključil vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Zaradi prenehanja veljavnosti krovnih sporazumov, po katerih so se izvajale dobave papirja za 182 naročnikov, je naročnik izvedel postopek v zakonsko dopustnih okvirih skrajšanja rokov za prejem ponudb.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 175-358320
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Ljubljansko območje

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mladinska knjiga trgovina d.o.o.
5171555000
Slovenska cesta 29
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 392.55 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Koprsko območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Celjsko območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Novomeško območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Seznam preostalih naročnikov:

Andragoški zavod lj. univerza Velenje, Delovno in soc.sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče Celje, Delovno sodišče v Kopru, Delovno sodišče v Mariboru, Državni zbor RS, Državno pravobranilstvo RS,

Festival Velenje, Finančna uprava RS, Generalni sekretariat Vlade RS, Geod.uprava RS, Infor. pooblaščenec, Inšpekt. RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, J. agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, J. štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica Velenje, Komisija za preprečevanje korupcije, Mestna občina Velenje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Min. za finance, Generalni sekretariat Min. za finance - Služba za analize in razvoj, Urad RS Slovenije za nadzor proračuna, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS, Urad RS za intelektualno lastnino, Min. za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Min. za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Min. za kulturo, Arhiv RS, Inšpektorat RS za kulturo in medije, Min. za notranje zadeve, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Policija, Min. za obrambo, Min. za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Min. za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Min. za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Min. za zunanje zadeve, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Muzej Velenje

Občine: Benedikt, Podlehnik, Tržič

Okrajno sodišče v Ljubljani

Okrožna državna tožilstva v: Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti

Okrožna sodišča na/v: Ptuju, Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu

Policijske uprave: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto

Prevzgojni dom Radeče

Računsko sodišče RS

Upravne enote: Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova gorica, Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sodni svet RS

Specializirano državno tožilstvo RS

Uprava RS za javna plačila

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Upravno sodišče RS Urad predsednika Republike Slovenije

Urad RS za kemikalije

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Urad RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje - enota Ljubljana

Urad vlade RS za komuniciranje

Urad vlade RS za narodnosti

Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Varuh človekovih pravic

Višje delovno in socialno sodišče

Višja sodišča v: Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru

Vlada RS Protokol

Vlada RS Služba za zakonodajo

Vlada RS Statistični Urad RS

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vrhovno sodišče RS

Zavod RS za zaposlovanje

Zavodi za prestajanje kazni zapora: Celje, Dob pri Mirni, Ig pri Ljubljani, Koper, Ljubljana, Ljubljana - Oddelek Novo mesto, Ljubljana - odprti oddelek Ig, Maribor, Maribor - Oddelek Murska Sobota, Maribor - Odprti oddelek v Rogozi

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018