Suministros - 447718-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Cracovia: Chocolate y artículos de confitería

2018/S 198-447718

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polonia
Persona de contacto: Karolina Swoboda-Bosak
Teléfono: +48 122990808
Correo electrónico: Karolina.Swoboda@umwm.pl
Fax: +48 126303158
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.malopolska.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa krówek reklamowych

Número de referencia: ZPO-IX.272.11.2018
II.1.2)Código CPV principal
15842000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę 100 kg cukierków reklamowych krówka z nadrukiem na etykiecie inwestycji związanych z Województwem Małopolskim, dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oraz 1 000 szt. pudełek na krówki typu poduszka z nadrukiem.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 203.25 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego słodyczy reklamowych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 100 kg cukierków reklamowych krówka z nadrukiem na etykiecie inwestycji związanych z Województwem Małopolskim, dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oraz 1000 szt. pudełek na krówki typu poduszka z nadrukiem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.13.01.00-12-0001/15

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (spr. znak: ZPO-IX.272.36.2017), w części 1 na dostawę krówek reklamowych nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne postanowienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 056-123876
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dulce Marcin Pontus
ul. Dr Lucjana Mendego 12
Wodzisław Śląski
44-300
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 243.33 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 203.25 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018