Suministros - 447729-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento restringido 

República Checa-Praga: Teléfonos móviles

2018/S 198-447729

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
00551023
Na Poříčním právu 1/376
Praha 2
128 01
Chequia
Persona de contacto: Mgr. Veronika Mesarčová
Teléfono: +420 221922130
Correo electrónico: veronika.mesarcova@mpsv.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mpsv.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů pro resort MPSV

Número de referencia: DNS_05_2017
II.1.2)Código CPV principal
32250000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Předmětem dodávky konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS musí být výlučně nové mobilní telefony (tj. nepoužité), originální, pocházející z oficiální distribuce a určené pro použití v České republice, a to včetně dokladů (zejména oficiálního záručního listu a tištěného návodu k použití v českém jazyce).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 40 200 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ0
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Místa plnění předmětu dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanoveny vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Předmětem dodávky konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS musí být výlučně nové mobilní telefony (tj. nepoužité), originální, pocházející z oficiální distribuce a určené pro použití v České republice, a to včetně dokladů (zejména oficiálního záručního listu a tištěného návodu k použití v českém jazyce).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Dílčí veřejné zakázky mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů EU.

II.2.14)Información adicional

Dílčí veřejné zakázky zadané v rámci DNS budou financovány zejména ze státního rozpočtu České republiky, resp. z rozpočtů jednotlivých subjektů resortního systému centralizovaného zadávání (pověřujících zadavatelů ve smyslu § 9 odst. 3 ZZVZ), případně také z prostředků Evropské unie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Se estableció un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 146-334168
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: DNS_05_2017
Denominación:

Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů pro resort MPSV

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Amendoim, s.r.o.
04600746
Za Příkopem 716
Dolní Břežany
252 41
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 40 200 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 40 200 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Denominación:

Nákup mobilních telefonů č. 3 (DVZMT 03/2018)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Amendoim, s.r.o.
04600746
Za Příkopem 716
Dolní Břežany
252 41
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 050 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 482 642.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Denominación:

Nákup mobilních telefonů č. 4 (DVZMT 04/2018)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Amendoim, s.r.o.
04600746
Za Příkopem 716
Dolní Břežany
252 41
Chequia
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 622 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 380 707.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Během III. čtvrtletí roku 2018 byly v rámci zavedeného dynamického nákupního systému zadány 2 dílčí veřejné zakázky viz výše.

Dne 15.1.2018 byl do DNS zařazen druhý uchazeč J3AG, s.r.o., se sídlem Čumpelíkova 1885/11b, Kobylisy, 182 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 03438635.

Dne 23. 2. 2018 byl do DNS zařazen třetí uchazeč Počítačová společnost, s.r.o., se sídlem Hybernská 1014/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 60463082.

Část formuláře v Oddíle V, části V.2.1) Datum uzavření smlouvy neobsahuje datum uzavření smlouvy, nýbrž datum zavedení dynamického nákupního systému.

Část formuláře v Oddíle V, části V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána obsahuje identifikační údaje dodavatele, který byl zadavatelem zařazen do dynamického nákupního systému ve smyslu § 139 odst. 6 ZZVZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018