Suministros - 447766-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Plzeň: Oxígeno

2018/S 198-447766

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
45333009
Klatovská třída 2960/200i
Plzeň
301 00
Chequia
Persona de contacto: Ing. Petr Stehlík
Teléfono: +420 777357964
Correo electrónico: petr.stehlik@zzspk.cz
Código NUTS: CZ032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zzspk.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021

II.1.2)Código CPV principal
24111900
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 13 795 220.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a provozovny dodavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.

Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy v souladu s § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to sice na 4 roky, tj. na období 2018 až 2021, s jedním účastníkem zadávacího řízení, který předložil nabídku, jež byla posouzena v rámci hodnocení jako ekonomicky nejvýhodnější, a zároveň splnil další požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Dílčí plnění na základě rámcové smlouvy budou zadávána formou jednotlivých objednávek zadavatele vybranému dodavateli.

Dodávky medicinálních plynů budou poskytovány v následujících typech lahví:

a) 2l lahev – odlehčené provedení lahve s integrovaným redukčním ventilem, množství kyslíku v lahvi cca 0,4 m3,

b) 10l lahev – odlehčené provedení lahve s integrovaným redukčním ventilem, množství kyslíku v lahvi cca 2,2 m3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Možnost dlouhodobého pronájmu po měsících jako poměrná část ceny ročního pronájmu / Ponderación: 1
Criterio relativo al coste - Nombre: Celková nabídková cena za 4 roky v CZK bez DPH / Ponderación: 94
Criterio relativo al coste - Nombre: Dopravné v CZK bez DPH/1 km / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Krátkodobý pronájem lahví v CZK bez DPH/1 den pronájmu / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Výše poplatku za mimořádnou objednávku v CZK bez DPH/1 mimořádnou objednávku / Ponderación: 1
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 140-320286
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Souhrn čerpání rámcové dohody za 3q/2018

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Linde Gas, a.s.
00011754
U Technoplynu 1324
Praha
198 00
Chequia
Teléfono: +420 272100111
Correo electrónico: info.cz@linde.com
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 13 830 687.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 442 472.40 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018