Suministros - 447782-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łomianki: Equipamiento médico

2018/S 198-447782

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65
Łomianki
05-092
Polonia
Persona de contacto: Wioleta Burzyńska, Sylwia Wtulich
Teléfono: +48 227657121
Correo electrónico: dzp@szpitaldziekanow.pl
Código NUTS: PL913

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://szpitaldziekanow.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz integracja z systemami informatycznymi Szpitala (Analizator koagulologiczny)

Número de referencia: DZ/22/PN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatu koagulologicznego oraz jego integracja z systemami informatycznymi Szpitala: HIS oraz LIS używanymi obecnie przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z uruchomienia integracji pokrywa w całości Wykonawca. Zakres integracji zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie wdrożenia aparatury stanowiącej przedmiot umowy.

Po wykonaniu integracji aparatury ze wskazanymi systemami informatycznymi Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w zakresie wszystkich możliwych do wykonania na danym aparacie procedur. Dostarczony sprzęt medyczny powinien posiadać wszelkie wymagane przez przepisy świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności (certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE) itp. oraz powinien spełniać wszelkie wymagane przez prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej dostawy dot. wniesienia, rozładunku oraz montażu w miejscu przys...

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 88 725.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatu koagulologicznego oraz jego integracja z systemami informatycznymi Szpitala: HIS oraz LIS używanymi obecnie przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z uruchomienia integracji pokrywa w całości Wykonawca. Zakres integracji zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie wdrożenia aparatury stanowiącej przedmiot umowy.

Po wykonaniu integracji aparatury ze wskazanymi systemami informatycznymi Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne w zakresie wszystkich możliwych do wykonania na danym aparacie procedur. Dostarczony sprzęt medyczny powinien posiadać wszelkie wymagane przez przepisy świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności (certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE) itp. oraz powinien spełniać wszelkie wymagane przez prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej dostawy dot. wniesienia, rozładunku oraz montażu w miejscu przys...

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Oznaczenie parametrów układów hemostazy metodami:chromogenną, wykrzepialną, immunologiczną (optyczna detekcja pomiaru) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Kalibracja nie częściej niż raz na serie odczynnika / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Automatyczna kalibracja / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość oznaczania czynnika von Willenbranda (aktywność antygen) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 153-350610
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz integracja z systemami informatycznymi Szpitala (Analizator koagulologiczny)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
Warszawa
03-821
Polonia
Teléfono: +48 228708271
Correo electrónico: siemens.cos.pl@siemens.com
Fax: +48 8708080
Código NUTS: PL

Dirección de internet: www.healthcare.siemens.pl

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 88 725.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018