Suministros - 447784-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Wroclaw: Equipo de imaginería por resonancia magnética

2018/S 198-447784

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
"Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o.
ul. Igielna 13
Wrocław
50-117
Polonia
Persona de contacto: Adrianna Zalewska
Teléfono: +48 717359301
Correo electrónico: zamowienia@nszw.pl
Fax: +48 717359300
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nszw.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia i aplikacji do rezonansu magnetycznego

Número de referencia: ZP/ZWR/34/2017
II.1.2)Código CPV principal
33113000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, instalacja i uruchomienie Wyposażenia i Aplikacji do Rezonansu wraz z przeprowadzeniem szkoleń.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 722 795.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wyposażenie i Aplikacje będą stanowiły wyposażenie obiektu szpitala zlokalizowanego w zachodniej części Wrocławia przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę, instalację oraz uruchomienie Wyposażenia w następującej liczbie:

a) cewka dS Flex M 1.5T (nr katalogowy: NMRB232) – w ilości 1 szt.,

b) cewka dS SmallExtr, 8 kanałów, 1.5T (nr katalogowy: NMRB293) – w ilości 1 szt.,

c) cewka dS Ped NeuroSpine, 8-kanałów, 1.5T (nr katalogowy: NMRB409) – w ilości 1 szt.,

d) cewka dS Ped Torso, 8 kanałów, 1.5T (nr katalogowy: NMRB410) – w ilości 1 szt.,

e) materac pediatryczny (nr katalogowy: NMRB032) – w ilości 1 szt.,

f) pokrywa tłumiąca hałas systemu (nr katalogowy: NMRB371) – w ilości 1 szt.

2) dostawę, instalację oraz uruchomienie wybranej przez Zamawiającego aplikacji dodatkowej w ilości: 1 szt.

3) upgrade stacji lekarskiej postprocessingowej Philips IntelliSpace Portal IX obejmujący dostawę, instalację i uruchomienie:

a) oprogramowania do stacji postprocessingowej (nr katalogowy: NICB416) – w ilości 1 szt.,

b) jednostki centralnej stacji roboczej (komputera) (nr katalogowy: NICA455) – w ilości 1 szt.,

c) aplikacji klinicznej do analizy aktywacji mózgu (badania fMRI) (nr katalogowy: NICA892) – w ilości 1 szt.,

4) dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych oraz rejestracji odpowiedzi pacjenta obejmującego:

a) monitor LED – Inroom Viewing Device Monitor (nr katalogowy: 900030) – w ilości 1 szt.,

b) oprogramowanie do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych oraz rejestracji odpowiedzi pacjenta NNL nordicActiva (nr katalogowy: 800059) – w ilości 1 szt.,

c) komputer (laptop) umożliwiający wykorzystywanie oprogramowania do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych oraz rejestracji odpowiedzi pacjenta – w ilości 1 szt.

5) przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego oraz personelu technicznego, w tym zapewnienie stałego wsparcia aplikacyjnego personelu po przeprowadzeniu szkoleń.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowych cewek oraz oprogramowania do zakupionego przez Zamawiającego w 2014 r. rezonansu magnetycznego Ingenia 1,5 T produkcji Philips Medicla Systems Nederland B.V.

Zamawiający dokonał rozpoznania rynku w celu ustalenia możliwości udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym. W wyniku badania ustalono, że zasadniczo każdy ze znaczących producentów rezonansów (GE Healthcare, Siemens, Philips Healthcare) wytwarza cewki oraz oferuje oprogramowanie przeznaczone do aparatów swojej produkcji. W praktyce oznacza to, brak możliwości zakupu cewki czy oprogramowania jednego producenta do aparatu innego producenta.

Niezależnie skierowano zapytania w zakresie możliwości wyprodukowania alternatywnych cewek odpowiadających (pod względem parametrów technicznych i połączeniowo) cewkom oryginalnym również do wykonawców zajmujących się wyłącznie produkcją cewek (a nie aparatów MRI). W tym zakresie otrzymano odpowiedzi odmowne, głównie z uwagi na fakt konieczności zestrojenia softwarowo cewek z aktualnie użytkowanym aparatem MRI oraz jego oprogramowaniem.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa wyposażenia i aplikacji do rezonansu magnetycznego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
"PHILIPS POLSKA" Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
Warszawa
02-222
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 722 795.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Dostawa, instalacja i szkolenia w zakresie Systemu do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych oraz rejestracji odpowiedzi pacjenta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018