Diensten - 447784-2020

23/09/2020    S185

België-Antwerpen: Diensten voor parkeerruimte

2020/S 185-447784

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 121-297827)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Postadres: Sint-Pietersvliet 7
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: de heer Pascal Buyle
E-mail: pascal.buyle@lantis.be
Telefoon: +32 32030030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lantis.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging tot indienen offerte — concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur in de P+R gebouwen van Lantis — vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: BAM-PPP1HI-31/0010/BAM 2020-0-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351100 Diensten voor parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-297827

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De gunningscriteria 8.4 en 8.5 vragen beiden naar gelijkaardige informatie. Enerzijds de kwaliteit en anderzijds de conformiteit van de technische vereisten. Daar deze twee moeilijk uit elkaar kunnen getrokken worden en het onduidelijk zou zijn wat er in welk deel moet geschreven worden, zullen deze twee artikels dan ook samen beoordeeld worden (op veertig ptn.). Hierbij zal de vermelding met betrekking tot het minimum te behalen score dan ook toegepast worden op deze combinatie.