Suministros - 447817-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Equipamiento médico

2018/S 198-447817

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
ul. Sulisławicka 7
Lublin
20-360
Polonia
Persona de contacto: Monika Przybyś
Correo electrónico: sekretariat@kpss.lublin.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://kpsslublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białek Podlaskiej
Biała Podlaska
Polonia
Correo electrónico: medykbiala@pro.onet.pl
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://studiummedycznebp.pl/index.php/11-medyczne-studium-zawodowe-w-bialej-podlaskiej

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
Biłgoraj
Polonia
Correo electrónico: medyk-bilgoraj@wp.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.medyk.lbl.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie
Chełm
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@medyki-chelm.pl
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.medyki-chelm.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Podlaskim
Janów Podlaski
Polonia
Correo electrónico: mszjanowlub@o2.pl
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://msz-janowlubelski.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta w Lublinie
Lublin
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@msz.lublin.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://msz.lublin.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie
Łuków
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@mszlukow.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mszlukow.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach
Puławy
Polonia
Correo electrónico: mszpulawy@wp.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.msz.pulawy.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu
Zamość
Polonia
Correo electrónico: msz@zam.pl
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.msz.zam.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – etap I

Número de referencia: Kol.A.332.2.2018.PR PO WL
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – etap I.

2.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

1)Część nr 1-Dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej

2)Część nr 2-Dostawa wyposażenia do pracowni opiekuńczo-higienicznej i kosmetycznej,

3)Część nr 3-Dostawa wyposażenia do pracowni pomiarów akustycznych, dekontaminacji i rentgenodiagnostyki,

4)Część nr 4-Dostawa wyposażenia do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego.

3.Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 468 511.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38652100
30195000
30213000
30232110
33155000
39180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubelskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych

W województwie lubelskim – etap I”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem części 1 jest dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) projektor – 9 szt.,

2) tablica interaktywna - 9 szt.,

3) zestaw komputerowy PC All in one z drukarką - 9 szt.,

4) stół laboratoryjny niskonapięciowy – 4 szt.,

5) aplikacja do wizualizacji danych medycznych - 4 szt.,

6) diadynamik – 4 szt.,

7) oscyloskop dwukanałowy – 8 szt.,

8) pulsatronik – 4 szt.,

9) pulsoksymetr - 4 szt.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

6. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

7. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

8. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.13.06.00-06-0018/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni opiekuńczo-higienicznej i kosmetycznej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120
42417000
35112100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubelskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – etap I”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem części 2 jest dostawa wyposażenia pracowni opiekuńczo-higienicznej i kosmetycznej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) zestaw fantomów do resuscytacji dziecka – 9 szt.,

2) fantom resusci osoby dorosłej do resuscytacji – 9 szt.,

3) fatom głowy – 9 szt.,

4) fantom geriatryczny pielęgnacyjny, wielofunkcyjny – 9 szt.,

5) fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzieci – 9 szt.,

6) model do medycznej pielęgnacji stóp – 9 szt.

7) podnośnik dla pacjenta dwufunkcyjny – 9 szt.,

8) łóżko szpitalne z regulacją elektryczną – 9 szt.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

6. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

7. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

8. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.13.06.00-06-0018/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni pomiarów akustycznych, dekontaminacji i rentgenodiagnostyki

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000
33111100
33121400
33111500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubelskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – etap I”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem części 3 jest dostawa wyposażenia do pracowni pomiarów akustycznych, dekontaminacji i rentgenodiagnostyki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) kabina audiometryczna – 1 szt.,

2) audiometr diagnostyczny – 1 szt.,

3) zgrzewka rotacyjna – 4 szt.,

4) aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny ze stołem diagnostycznym i statywem – 1 szt.,

5) aparat rentgenowski do zdjęć stomatologicznych – 1 szt.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

6. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

7. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

8. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.13.06.00-06-0018/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33131114
38310000
33131173
42940000
33138100
42996400
31521000
33793000
48772000
33192410
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubelskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – etap I”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Przedmiotem części 4 jest dostawa wyposażenia do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) kompresor – 2 szt.,

2) lampa do kompozytu – 2 szt.,

3) mieszadło ciśnieniowe 2 szt.,

4) paralelometr – 2 szt.,

5) szkło laboratoryjne – 2 zestawy.,

6) urządzenie do polimeryzacji 2 szt.,

7) zestaw do odważania składników – 4 zestawy,

8) szlifierko-polerka z wyciągiem – 2 szt.,

9) turbina protetyczna – 4 szt.,

10) urządzenie do naprawy i powielania modeli - 2 szt.,

11) urządzenie do obróbki gipsu - 2 szt.,

12) urządzenie do obróbki termicznej – 16 szt.,

13) urządzenie do obróbki wosku – 16 szt.,

14) zestaw gotowych protez i wycisków – 2 zestawy,

15) modele anatomiczne -zgryz idealny, z wadami zgryzu, fazy rozwoju uzębienia – 2 komplety,

16) modele demonstracyjne - stany patologiczne, modele choroby zębów – 2 komplety,

17) model głowy z szyją – 2 szt.,

18) model budowy szczęki i żuchwy wraz z zębami – 2 szt.,

19) model ewolucyjny do nauki z artykulatorem – 4 szt.,

20) piec do wygrzewania pierścieni – 2 szt.,

21) polimeryzator – 2 szt.,

22) prasa hydrauliczna – 4 szt.,

23) piła do cięcia modeli – 2szt.,

24) stół gipsowy – 2 szt.,

25) stół protetyczny z oświetleniem – 16 szt.,

26) zestaw gotowych aparatów ortodontycznych – 2 zestawy,

27) zestaw gotowych aparatów ortodontycznych – 4 zestawy,

28) urządzenie do odlewania i wygrzewania metalu – 2 szt.,

29) urządzenie do tłoczenia wgłębnego – 2 szt.,

30) zestaw do obróbki kompozytu – 8 szt.,

31) endometr zintegrowany – 4 szt.,

32) piaskarka i skaner 2w1 – 4 szt.,

33) wywrotnica pary wodnej – 4 szt.,

34) wanienka ultradźwiękowa - 4 szt.,

35) komplet narzędzi do leczenia stomatologicznego – 4 zestawy.,

36) unit stomatologiczny z fotelem, blokiem spluwaczki zawierającej ssak

I ślinociąg – 2 szt.,

37) modele uzębienia stałego i mlecznego – 2 szt.,

38) symulator jamy ustanej – 4 szt.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

6. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

7. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

8. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.13.06.00-06-0018/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275343
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznej

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni opiekuńczo-higienicznej i kosmetycznej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz
ul. Niedamira 10
Wolin
72-510
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 358 428.24 PLN
Valor total del contrato/lote: 340 011.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni pomiarów akustycznych, dekontaminacji i rentgenodiagnostyki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TOMED Zaopatrzenie Medyczne Tomasz Wacławek
ul. Związkowa 3B
Lublin
20-148
Polonia
Código NUTS: PL814
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 114 465.61 PLN
Valor total del contrato/lote: 128 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w

terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi

się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018