Suministros - 447826-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Blagoevgrad: Ordenadores de mesa

2018/S 198-447826

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Blagoevgrad
000024695
pl. „Georgi Izmirliev“ No. 1
Blagoevgrad
2700
Bulgaria
Persona de contacto: Radostina Ilieva — starshi yuriskonsult OP
Teléfono: +359 867726
Correo electrónico: rilieva@blgmun.com
Fax: +359 884417
Código NUTS: BG413

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.blgmun.com

Dirección del perfil de comprador: https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=T11%2fHw2d0qQ%3d

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на цветно мултифункционално устройство, интерактивна дъска и настолен компютър по проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew) по приоритетна ос 4

II.1.2)Código CPV principal
30213300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на цветно мултифункционално устройство, интерактивна дъска и настолен компютър по проект„Зелена заетост при упр на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew) по приоритетна ос 4 „Социално включване в трансграничната зона“, тематична цел 09 „Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всякакъв вид дискриминация“, инвестиционен приоритет 9с „Осигуряване на подкрепа за социални предприятия“, специфична цел 9 „Разширяване на социалното предприемачество в трансгр. зона“ по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A ГЪРЦИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г. В предмета на доставката се включват:

а) цветно многофункционално устройство — 1 бр., с параметри:

— скорост на копиране/печат: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3),

— метод на печат: цветен лазерен печат,

— резолю. на печат: 1200x1200 dpi,600x600 dpi,

— двустранен печат: автомат. (стандартно)/или(еквивалент),

— тегло на хартията 52 до 220 g/m2,

— поддържани операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 10.

Прод. в раздел VI.3) „Доп. инф.“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 962.60 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300
30232000
32322000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG413
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Благоевград

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на цветно мултифункционално устройство, интерактивна дъска и настолен компютър по проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew) по приоритетна ос 4 „Социално включване в трансграничната зона“, тематична цел 09 „Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всякакъв вид дискриминация“, инвестиционен приоритет 9c „Осигуряване на подкрепа за социални предприятия“, специфична цел 9 „Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната зона“ по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A ГЪРЦИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г. В предмета на доставката се включват:

а) цветно многофункционално устройство — 1 бр., с параметри:

— скорост на копиране/печат: 25 ppm (A4),15 ppm (A3),

— метод на печат: цветен лазерен печат,

— резолю. на печат: 1200x1200 dpi, 600x600 dpi,

— двустранен печат: автомат (стандартно)/или (еквивалент),

— тегло на хартията: 52 до 220g/m2,

— поддържани операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Vista и др.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок цветно мултифункционално устройство, интерактивна дъска и настолен компютър / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка на техника / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew), по Приоритетна ос 4: „Социално включване в трансграничната зона”, Продължава в раздел II.2.14 Допълнителна информация

II.2.14)Información adicional

Продължава от раздел II.2.13): тематична цел 09 „Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всякакъв вид дискриминация“, инвестиционен приоритет 9c „Осигуряване на подкрепа за социални предприятия“, специфична цел 9: „Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната зона“ по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A ГЪРЦИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 080-178578
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 98-00-271
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Стемо“ ООД
817080126
ул. „Николаевска“ № 48
Габрово
5300
Bulgaria
Teléfono: +359 73882480
Correo electrónico: office@bl.stemo.bg
Fax: +359 73882480
Código NUTS: BG322

Dirección de internet: https://stemo.bg/bg/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 779.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 5 962.60 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Прод. от р-л II.1.4): Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Linux, MacOS X 10.7 or later/или екв.,

— резол. на копиране: 600x600 dpi,

— скан. — станд. тип: четец/или екв. и 2-странно автомат. подаващо устр. за док.,

— резол. на скан.: 300 dpi,

— файлови формати при скан.: JPEG, PDF, TIFF или екв.,

— интерфейс: USB 2.0, Wi-Fi, мрежа 1000 BaseT/100 Base-TX/10 Base-T/или екв.;

б) интеракт. дъска — 1 бр. с парам.:

— бр. потреб.: до 6,

— резол. 32768х32768рх,

— формат: 16:10,

— техн.: IR cell LED optical, 10 т. или екв.,

— диагонал >= 89",

— работна площ: 1935х1150 мм,

— резол.: 32767х32767,

— интерфейс: USB 2.0,

— стандартни аксесоари: 2 писалки, зарядно за писалки, к-т за монтаж на стена, стойка, софтуер;

в) комп. — 1 бр., вкл. софтуер и монитор, с парам.:

— софтуер: Windows 10Pro (64bit) English/или екв.,

— процесор: 3.60GHz, L3-8 MB cache,

— памет, МВ: 8192МВ,

— твърд диск, GB: 1000GB,

— видеокарта: Yes/или екв.,

— опт. устр.: DVD-RW Drive/или екв.,

— мрежа: yes,

— аксесоари в к-та: Keyboard — Bulgarian (QWERTY) — USB Optical Mouse; Comp. speakers: 2 — power 5W,

— Windows OS — yes,

— монит.-р-р на екр., inch: 21,5 (54,61 сm) и др.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018