Suministros - 447869-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Włodawa: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 198-447869

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Włodawski
110198190
ul. Piłsudskiego 24
Włodawa
22-200
Polonia
Persona de contacto: Anna Wygiera-Antoniuk
Teléfono: +48 825721510
Correo electrónico: zamowienia@powiat.wlodawa.pl
Fax: +48 825722444
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiatwlodawski.pl

Dirección del perfil de comprador: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Hańsk
110197894
ul. Osiedlowa 4
Hańsk Pierwszy
22-235
Polonia
Persona de contacto: Daniel Bartosik
Teléfono: +48 825721510
Correo electrónico: zamowienia@powiat.wlodawa.pl
Fax: +48 825722444
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiatwlodawski.pl

Dirección del perfil de comprador: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Janów Podlaski
030237546
ul. Bialska 6A
Janów Podlaski
21-505
Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Skibiński
Teléfono: +48 825721510
Correo electrónico: zamowienia@powiat.wlodawa.pl
Fax: +48 825722444
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiatwlodawski.pl

Dirección del perfil de comprador: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Sosnowica
110197820
ul Spokojna 10
Sosnowica
21-230
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Barzycka
Teléfono: +48 825721510
Correo electrónico: zamowienia@powiat.wlodawa.pl
Fax: +48 825722444
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiatwlodawski.pl

Dirección del perfil de comprador: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Kraśnicki
431019490
ul. Niepodległości 20
Kraśnik
23-204
Polonia
Persona de contacto: Kamil Wiśniewski
Teléfono: +48 825721510
Correo electrónico: zamowienia@powiat.wlodawa.pl
Fax: +48 825722444
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiatwlodawski.pl

Dirección del perfil de comprador: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Chełmski
110198221
ul. Niepodległości 1
Chełm
22-100
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Nafalska
Teléfono: +48 825721510
Correo electrónico: zamowienia@powiat.wlodawa.pl
Fax: +48 825722444
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiatwlodawski.pl

Dirección del perfil de comprador: https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Número de referencia: WO.272.2.8.2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zgodnie z zakresem Studium Wykonalności Projektu pn.: „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica

Zamówienie obejmie:

— dostawę sprzętu komputerowego do siedzib Partnerów Projektu,

— przekazanie licencji na użytkowanie oprogramowania, udzielonych przez jego producentów Partnerom projektu,

— świadczenie usług gwarancyjnych na dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w siedzibach Partnerów Projektu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
32420000
48620000
30213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zgodnie z zakresem Studium Wykonalności Projektu pn.: „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w obrębie zadań nr 5, 7, 8, 9 i 10 Studium tj.:

1) Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup licencji. W ramach zadania zostaną zrealizowane zakupy licencji niezbędnych do wdrożenia zaplanowanych dla partnerów systemów informatycznych.

2) Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup serwera. W ramach zadania zostaną zakupione serwery z systemem operacyjnym niezbędne do sprawnej i bezpiecznej obsługi systemów informatycznych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Serwery zostaną zainstalowane w pomieszczeniach serwerowni we właściwych urzędach,

3) Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup zestawów komputerowych. W ramach zadania zostaną zakupione zestawy komputerowe na stanowiska pracy partnerskich urzędów oraz Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego,

4) Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup pozostałego sprzętu. W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia, które zapewnią osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w urzędach niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz urządzenia służące wzmocnieniu stopnia cyfryzacji urzędów,

5) Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – modernizacja serwera; W ramach zadania zostanie zakupiona modernizacja aktualnej infrastruktury serwerowej.

Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego – Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz do siedzib poszczególnych Partnerów:

— Gmina Hańsk z siedzibą ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy,

— Gmina Janów Podlaski z siedzibą przy ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski,

— Gmina Sosnowica z siedzibą przy ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica,

— Powiat Chełmski z siedzibą przy pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm,

— Powiat Kraśnicki z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 cyfrowe lubelskie Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.02.01.00-06-0032/16

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry funkcjonalno-techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0032/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie PLN: sześćdziesiąt tysięcy); Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ust. 1 PZP. Termin wykonania zamówienia: do 28.12.2018 r.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 194-439420
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego".

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 PZP i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a – 198g PZP.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018