Suministros - 447917-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Rakovski: Combustibles

2018/S 198-447917

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Rakovski
000471543
pl. „Balgariya“ No. 1
Rakovski
4150
Bulgaria
Persona de contacto: Marieta Dimitrova — gl. yuriskonsult na obshtina Rakovski
Teléfono: +359 31512369
Correo electrónico: oa@rakovski.bg
Fax: +359 31512361
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rakovski.bg

Dirección del perfil de comprador: http://rakovski.bg/profile/index.php

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация — гр. Раковски и ОП „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане

II.1.2)Código CPV principal
09100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация — гр. Раковски и ОП ОП „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя продавач за 2019 г., с количества, както следва:

— за Община Раковски: доставка на бензин А 95 Н до 22 000 литра, доставка на дизелово гориво до 60 000 литра — общо количество до 82 000 литра +/- 20 %,

— за ОП „Благоустрояване и превенция“: доставка на бензин А 95 Н до 10 000 литра, доставка на дизелово гориво до 100 000 литра — общо количество до 110 000 литра +/-20 %, на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети) както на територията на община Раковски, така и на територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 362 240.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на цялата страна

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация — гр. Раковски и ОП „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя продавач за 2019 г., с количества, както следва:

— за Община Раковски: доставка на бензин А 95 Н до 22 000 литра, доставка на дизелово гориво до 60 000 литра — общо количество до 82`000 литра +/- 20 %,

— за ОП „Благоустрояване и превенция“: доставка на бензин А 95 Н до 10 000 литра, доставка на дизелово гориво до 100 000 литра — общо количество до 110 000 литра +/-20 %, на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети) както на територията на община Раковски, така и на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas
Explicación:

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени в списък по чл. 79, ал. 1, точка 7 и чл. 191, ал. 1, точка 6 от ЗОП. Съгласно текста на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет и по предложение на министъра на финансите, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 700
Denominación:

Борсов договор за доставка на горива за зареждане автомобилите на Община Раковски

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Петрол“ АД
831496285
ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“
Ловеч
5500
Bulgaria
Teléfono: +359 29803924
Correo electrónico: office@petrol.bg
Fax: +359 24960378
Código NUTS: BG315

Dirección de internet: www.petrol.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 154 540.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 701
Denominación:

Борсов договор за доставка на горива за ОП „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Петрол“ АД
831496285
ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“
Ловеч
5500
Bulgaria
Teléfono: +359 29803924
Correo electrónico: office@petrol.bg
Fax: +359 24960378
Código NUTS: BG315

Dirección de internet: www.petrol.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 207 700.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Настоящите борсови договори по количества, както са заявени в предмета на поръчката, се сключват за срок до 12 месеца или до достигане на общата стойност, което събитие настъпи първо. На това място се прави важно уточнение, че единствено договорът за ОП „Благоустрояване и превенция“ влиза в сила веднага поради изчерпани количества по предишен договор.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

По ЗОП — чл. 197, ал. 1, точка 5

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018