Suministros - 447925-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Equipo de comunicación de datos

2018/S 198-447925

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Darzhavna agentsiya „Natsionalna sigurnost“
129009710
bul. „Cherni vrah“ No. 45
Sofiya
1407
Bulgaria
Persona de contacto: Ivan Krastev
Teléfono: +359 28147752
Correo electrónico: dans@dans.bg
Fax: +359 28147753
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dans.bg

Dirección del perfil de comprador: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Национална сигурност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника по спецификация

II.1.2)Código CPV principal
32581000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на бществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация, по обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 „Оборудване за оптични мрежи”;

— Обособена позиция № 2 „Оборудване за телефония”;

— Обособена позиция № 3 „Маршрутизатори и комутатори”;

— Обособена позиция № 4 „Материали и оборудване за комуникация”;

— Обособена позиция № 5 „Аудио аксесоари”;

— Обособена позиция № 6 „Релейка 5—6 GHz”.

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 „Други” по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 833,33 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Оборудване за оптични мрежи

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на оборудване за оптични мрежи – с общ брой артикули 537 — съгласно приложената техническа спецификация и изискванията на възложителя посочени в документацията.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Оборудване за телефония

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на оборудване за телефония – с общ брой артикули 222 — съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Маршрутизатори и комутатори

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на маршрутизатори и комутатори – с общ брой артикули 52 — съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Материали и оборудване за комуникация

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на материали и оборудване за комуникация – с общ брой артикули 3764 — съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Аудио аксесоари

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх” № 45

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Аудио аксесоари – с общ брой артикули 46 — съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Релейка 5—6 GHz

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Релейка 5—6 GHz – с общ брой артикули 2 — съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 140-319885
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Оборудване за оптични мрежи

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Материали и оборудване за комуникация

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Аудио аксесоари

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

С решение № 18-84/18.9.2018 г. заместник-председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” Недялко Недялков (упълномощен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно заповед № З-1378/14.5.2016 г. на председателя на ДАНС) прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата за възлагане на Обособена позиция № 1 „Оборудване за оптични мрежи”; Обособена позиция № 4 „Материали и оборудване за комуникация” и Обособена позиция № 5 „Аудио аксесоари”, публикувано на профила на купувача на електронната страница на ДАНС на адрес: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/793-rzchasti-кomun-art-bul

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018