Suministros - 447956-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Walim: Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos

2018/S 198-447956

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Walim
ul. Boczna 9
Walim
58-320
Polonia
Persona de contacto: Justyna Kłos
Teléfono: +48 748494351
Correo electrónico: przetargi@walim.pl
Fax: +48 748494355
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.walim.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim

Número de referencia: KZ.271.8.2018
II.1.2)Código CPV principal
32000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim". Dostawa zamówionych elementów winna się odbyć w ścisłym porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie podzielone jest na dwie części:

Zadanie 1 – Urządzenia multimedialne

Zadanie 2 – Meble

Miejsce dostawy: Zamek Grodno Zagórze Śląskie.

Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i urządzeń multimedialnych ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 183 281.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1 Urządzenia multimedialne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32322000
32300000
32320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamek Grodno, Zagórze Śląskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim". Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie urządzeń multimedialnych ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia i urządzeń oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.04.04.04-02-0002/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2 Meble

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
39150000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamek Grodno, Zagórze Śląskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do Centrum Bioedukacji Multimedialnej na Zamku Grodno w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim". Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie mebli ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru mebli oraz właściwego ich rozmieszczenia Zamawiający załączył dokumentację projektową (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.04.04.04-02-0002/17

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163819
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie 1 Urządzenia multimedialne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
New Amsterdam Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20a
Kraków
31-553
Polonia
Teléfono: +48 123994628
Correo electrónico: office@newamsterdam.pl
Fax: +48 123994629
Código NUTS: PL214

Dirección de internet: http://newamsterdam.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 137 651.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 331 679.73 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie 2 Meble

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
New Amsterdam Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20a
Kraków
31-553
Polonia
Teléfono: +48 123994628
Correo electrónico: office@newamsterdam.pl
Fax: +48 123994629
Código NUTS: PL214

Dirección de internet: www.newamsterdam.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 45 630.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 112 975.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. W związku z ograniczeniem ilości znaków w sekcji II ogłoszenia, w polu II.1.1) "Nazwa", Zamawiający informuje, że pełna nazwa zadania brzmi: "Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"". Pełna nazwa widnieje w dokumentacji postępowania, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.walim.pl/?c=313, po kliknięciu w zakładkę dotyczącą przedmiotowego postępowania.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587700
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia. 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy.

Treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu, Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587700
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018