Suministros - 447964-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Mobiliario

2018/S 198-447964

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata
000695388
ul. „Dyakon Ignatiy“ No. 9
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Plamenka Vasileva — glaven ekspert v otdel „Obshtestveni porachki“
Teléfono: +359 29409754
Correo electrónico: mail@mtitc.government.bg
Fax: +359 29885094
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mtitc.government.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1337

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: транспорт, информационни технологии и съобщения

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обществената поръчка включва доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.3.2018 г. на Централния орган за покупки (ЦОП) за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 959.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39112000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9—11

II.2.4)Descripción del contrato:

Обществената поръчка включва доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.3.2018 г. на Централния орган за покупки (ЦОП) за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-32
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Кооперация „Панда“
000885099
бул. „Цариградско шосе“ № 139
София
1784
Bulgaria
Teléfono: +359 29766896
Correo electrónico: zop@office1.bg
Fax: +359 29766896
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: https://www.office1.bg/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 6 959.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Договорът за доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.3.2018 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на ЦОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018