Suministros - 447965-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Red de comunicaciones

2018/S 198-447965

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Dombrowska
Correo electrónico: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746359
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.pansa.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.pansa.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Służby Żeglugi Powietrznej

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy artykułów teletechnicznych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez okres 36 miesięcy

Número de referencia: AMZP-2227-12/33/2018
II.1.2)Código CPV principal
32412000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów teletechnicznych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez okres 36 miesięcy. Miejsce dostawy to ośrodki terenowe Zamawiającego na terenie Polski (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz i Zielona Góra). Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część nr 1 – Dostawa części teletechniczne; Część nr 2 - Dostawa części do sprzętu sieciowego. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy lub do wykorzystania Ceny Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy oraz § 4 ust. 2 Umowy (Załącznika nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis wraz z wykazem części, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pansa.pl

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 120 000.00 PLN / Oferta más elevada: 120 000.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa części do sprzętu sieciowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32415000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ośrodki terenowe na terenie Polski (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz i Zielona Góra) - szczegóły na www.bip.pansa.pl (Rozdział III SIWZ)

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów teletechnicznych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez okres 36 miesięcy. Miejsce dostawy to ośrodki terenowe Zamawiającego na terenie Polski (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz i Zielona Góra). Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część nr 2 - Dostawa części do sprzętu sieciowego. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy lub do wykorzystania Ceny Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy oraz § 4 ust. 2 Umowy (Załącznika nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis wraz z wykazem części, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pansa.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin wymiany towaru na nowy wolny od wad / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną (szczegóły w Rozdziale VII SIWZ).

Jednolity dokument (JEDZ), należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym (hasło należy wpisać do druku oferty).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245644
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa części do sprzętu sieciowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Integrakom sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105-107
Warszawa
04-501
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 147 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018