Suministros - 448007-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Productos de información y promoción

2018/S 198-448007

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 103-234799)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
812 35
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Katarína Blahníková
Teléfono: +421 259562115
Correo electrónico: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Fax: +421 259562031
Código NUTS: SK01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.minzp.sk/

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodanie reklamných a darčekových predmetov

Número de referencia: MŽP/NL 05/2018
II.1.2)Código CPV principal
39294100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka reklamných a darčekových predmetov pre Ministerstvo životného prostredia SR za účelom zvýšenia povedomia o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, Nadnárodnom programe LIFE, Finančnom mechanizme EHP a Nórskom finančnom mechanizme, ako aj samotného ministerstva, vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä potlač (rôzne druhy potlače, ktoré sú bližšie uvedené v Opise predmetu zákazky), doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania.

Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky počas doby trvania Rámcovej dohody je podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 103-234799

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: Oddiel VI:
Localización del texto que se va a modificar: VI.3) Doplňujúce informácie
En lugar de:

Verejný obstarávateľ upravuje a dopĺňa pôvodné znenie o elektronickú komunikáciu. Doplnenie informácií k zmene systému komunikácie v zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2018.

Léase:

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

VII.2)Otras informaciones adicionales: