Suministros - 448012-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Instalaciones marítimas

2018/S 198-448012

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 184-415776)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Mariela Cherkezova
Teléfono: +359 52820830
Correo electrónico: op@varna.bg
Fax: +359 52820848
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.varna.bg.

Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=727

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност Карантината, район „Аспарухово“, община Варна“ със 7 обос. поз.

II.1.2)Código CPV principal
45244100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши следните дейности: доставка на стоки, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоките като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения (когато е приложимо) и други по всяка обособена позиция поотделно, за да се постигне основната цел на проекта, а именно модернизация и реконструкция на съществуващото рибарско пристанище „Карантината“, местност Карантината, район „Аспарухово“, община Варна, като по този начин ще се създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се удовлетвори потребността за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със сравнително малки плавателни съдове.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 184-415776

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 30/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Във връзка с получено в Община Варна писмо с предложения за промени в документацията относно обособена позиция 1 на 5.10.2018 г. и предвид разпоредбата на чл. 100, ал. 1, предложение 2 от ЗОП възложителят прави еднократно промени в документацията за обществената поръчка. Промените са в приложение към техническите спецификации в първия ред в първата таблица на страница 8 от спецификациите относно обособена позиция 1, в първия ред от таблицата за обособена позиция 1 от приложение към ценово предложение и в първия ред от таблицата за обособена позиция 1 от приложение към предложението за изпълнение на поръчката. Новите документи ще се публикуват на профила на купувача, посочен и в настоящия документ.