Suministros - 448033-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Estonia-Tallin: Cámaras de seguridad

2018/S 198-448033

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 177-400817)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Riigi Tugiteenuste Keskus
70007340
Endla 10a
Tallinn
10142
Estonia
Persona de contacto: Heivo Murdmets
Teléfono: +372 6650764
Correo electrónico: heivo.murdmets@rtk.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.rtk.ee

I.1)Nombre y direcciones
Keskkonnaagentuur
70009540
Mustamäe tee 33
Tallinn
10616
Estonia
Persona de contacto: Heivo Murdmets
Teléfono: +372 6650764
Correo electrónico: heivo.murdmets@rtk.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.keskkonnaagentuur.ee/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Seirekaamerate hankimine ja paigaldamine meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamadesse (Keskkonnaagentuur)

Número de referencia: 200622
II.1.2)Código CPV principal
35125300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankelepingu esemeks on hüdroloogilisteks ja meteoroloogilisteks vaatlusteks sobivad seirekaamerad andmete kogumiseks ja edastamiseks andmeserverisse. Nimetatud kaamerad täidavad ühtlasi valvekaamerate funktsiooni. Kaamerad hangitakse koos paigaldusega.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 177-400817

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: requirements.professionalCapacityRequirement
En lugar de:

1. Pakkujal peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul nõuetekohaselt täitnud vähemalt kolm hankeesemele sarnaste asjade (seirekaamerad koos tarkvaraga) müümise lepingut, millest ühe lepingu raames on müüdud vähemalt 30 seirekaamerat koos tarkvaraga.

Lepingujärgsed tööd loetakse referentsperioodi jooksul (riigihanke algamisele eelnevad 36 kuud) teostatuks üksnes osas, millises need on täidetud referentsperioodi jooksul. Kui lepingut täidetakse ka pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva, saab hankija oma kvalifikatsiooni tõendada ja leping loetakse täidetuks osas ja väärtuses, milles asjad on pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. Kui lepingu täitmise aeg jääb osaliselt referentsperioodi eelsesse aega, saab pakkuja oma kvalifikatsiooni tõendada üksnes selle osa ja väärtusega lepingust, millises need on täidetud (tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud) referentsperioodi jooksul. Kui asju müüakse raamlepingu alusel, saab pakkuja oma kvalifikatsiooni tõendada raamlepingu alusel sõlmitud ja täidetud hankelepingutega.

Pakkuja esitab esialgse tõendina hankepassis kinnituse, et on riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul nõuetekohaselt täitnud nõutud arvu hankeesemele sarnaste asjade müümise lepingut. Pakkuja võib esitada hankepassis täidetud lepingute nimekirja koos andmetega (lepingute sõlmimise, täitmise kuupäev, summa ja info teise lepingupoole kohta (tellija nimi, e-posti aadress, telefon) ja maksumus ilma käibemaksuta ja koos kõigi maksudega).

Pakkuja esitab hankija nõudmisel teise lepingupoole (tellija) kinnituse, milles tellija kinnitab, et nimetatud lepingud täideti nõuetekohaselt. Hankijal on õigus lisateabe saamiseks pöörduda teise lepingupoole poole.

Hankija kontrollib esitatud andmeid hankijale avalikes andmekogudes kättesaadava info kaudu. Info kohta, mis ei ole hankijale andmekogudes olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadav, kohustub pakkuja hankija nõudmisel esitama täiendavad selgitused, andmed või dokumendid kuni 5 (viie) tööpäeva jooksul päringu saamisest arvates.

2. Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, esitavad pakkuja ja teine ettevõtja pakkumuses kinnituse, et nad vastutavad solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti.

Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

Léase:

1. Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul nõuetekohaselt täitnud vähemalt kolm hankeesemele sarnaste asjade (seirekaamerad koos tarkvaraga) müümise lepingut, millest ühe lepingu raames on müüdud vähemalt 30 seirekaamerat koos tarkvaraga.

Lepingujärgsed tööd loetakse referentsperioodi jooksul (riigihanke algamisele eelnevad 36 kuud) teostatuks üksnes osas, milles need on täidetud referentsperioodi jooksul. Kui lepingut täidetakse ka pärast hanke algamist, saab pakkuja oma kvalifikatsiooni tõendada ja leping loetakse täidetuks osas ja väärtuses, milles asjad on hanke algamiseks tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. Kui lepingu täitmise aeg jääb osaliselt referentsperioodi eelsesse aega, saab pakkuja oma kvalifikatsiooni tõendada üksnes selle osa ja väärtusega lepingust, millises need on täidetud (tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud) referentsperioodi jooksul. Kui asju müüakse raamlepingu alusel, saab pakkuja oma kvalifikatsiooni tõendada raamlepingu alusel sõlmitud ja täidetud hankelepingutega.

Pakkuja esitab esialgse tõendina hankepassis kinnituse, et on riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul nõuetekohaselt täitnud nõutud arvu hankeesemele sarnaste asjade müümise lepingut. Pakkuja võib esitada hankepassis täidetud lepingute nimekirja koos andmetega (lepingute sõlmimise, täitmise kuupäev, summa ja info teise lepingupoole kohta (tellija nimi, e-posti aadress, telefon) ja maksumus ilma käibemaksuta ja koos kõigi maksudega).

Pakkuja esitab hankija nõudmisel teise lepingupoole (tellija) kinnituse, milles tellija kinnitab, et nimetatud lepingud täideti nõuetekohaselt. Hankijal on õigus lisateabe saamiseks pöörduda teise lepingupoole poole.

Hankija kontrollib esitatud andmeid hankijale avalikes andmekogudes kättesaadava info kaudu. Info kohta, mis ei ole hankijale andmekogudes olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadav, kohustub pakkuja hankija nõudmisel esitama täiendavad selgitused, andmed või dokumendid kuni 5 (viie) tööpäeva jooksul päringu saamisest arvates.

2. Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, esitavad pakkuja ja teine ettevõtja pakkumuses kinnituse, et nad vastutavad solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti.

Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: procurementProcedure.submissionDate.TV02TV05TV21TV22
En lugar de:

17.10.2018 10:00

Léase:

31.10.2018 10:00

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: procurementProcedure.openingDate
En lugar de:

17.10.2018 10:00

Léase:

31.10.2018 10:00

VII.2)Otras informaciones adicionales: