Suministros - 448036-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Banská Bystrica: Material de publicidad

2018/S 198-448036

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 179-404985)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
Tajovského
Banská Bystrica
975 90
Eslovaquia
Teléfono: +421 484374120
Correo electrónico: petra.baricova@sazp.sk
Fax: +421 484230409
Código NUTS: SK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sazp.sk/

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Propagačné predmety.

Número de referencia: GR/00079/2018
II.1.2)Código CPV principal
22462000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a F. súťažných podkladov.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 179-404985

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.
Localización del texto que se va a modificar: 1.2) Ekonomické a finančné postavenie
En lugar de:

2.2 V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Obrat dosiahnutý v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v požadovanom období musel byť najmenej 1 850 000,00,- EUR bez DPH (slovom jeden milión osemsto päťdesiat tisíc eur).

Uchádzač za posledné 3 ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo

(ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike,verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v EUR a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,v ktorom uvedie prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Za oblasť, ktorej sa predmet zákazky týka, verejný obstarávateľ považuje dodávka propagačných predmetov.

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky podľa § 38 ods. 5 ZVO:

Stanovená podmienka vyplýva z potreby overiť a preukázať, či mal uchádzač v priebehu posledných rokov dostatočný obrat. Výška obratu poskytuje verejnému obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet verejného obstarávania. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku trvania tejto zákazky.

Léase:

2.2 V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Obrat dosiahnutý v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v požadovanom období musel byť najmenej 1 850 000,00,- EUR bez DPH (slovom jeden milión osemsto päťdesiat tisíc eur).

Uchádzač za posledné 3 ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo

(ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v EUR a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013).

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Za oblasť, ktorej sa predmet zákazky týka, verejný obstarávateľ považuje dodávka propagačných predmetov.

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky podľa § 38 ods. 5 ZVO:

Stanovená podmienka vyplýva z potreby overiť a preukázať, či mal uchádzač v priebehu posledných rokov dostatočný obrat. Výška obratu poskytuje verejnému obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet verejného obstarávania. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku trvania tejto zákazky.

VII.2)Otras informaciones adicionales: