Suministros - 448047-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Banská Bystrica: Mobiliario

2018/S 198-448047

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 184-415683)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
42499500
Lazovná
Banská Bystrica
974 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Peter Manca; PaedDr. Kornélia Černá
Teléfono: +421 249234346 / 249234331
Correo electrónico: peter.manca@financnasprava.sk
Fax: +421 4843413326
Código NUTS: SK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.financnasprava.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení

Número de referencia: 111346/2018
II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom verejného obstarávania je dodávka dovybavenia rekreačných a školiacich zariadení, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky budú typové aj atypické prvky dovybavenia rekreačných a školiacich zariadení. Podrobný opis predmetu verejného obstarávania sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 184-415683

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI
Localización del texto que se va a modificar: VI.3) Doplňujúce informácie
En lugar de:

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Léase:

V súlade so ZVO sa komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní bude uskutočňovať od 19.10.2018 iba prostredníctvom elektronickej komunikácie a doručovania za použitia elektronického nástroja eZakazky, dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Kliknutím na Registrácia subjekt postupuje podľa pokynov v systéme priamo na portáli www.ezakazky.sk. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie na portáli www.ezakazky.sk sa rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.

Momentom doručenia/odoslania akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenie uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti alebo vylúčenie ponuky) pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.

VII.2)Otras informaciones adicionales: