Suministros - 448051-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Trhovište: Vehículos de motor para usos especiales

2018/S 198-448051

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 023-048001)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obec Trhovište
00325899
Trhovište
Trhovište
072 04
Eslovaquia
Persona de contacto: Róbert Koba
Teléfono: +421 566495223
Correo electrónico: obectrhoviste@stonline.sk
Código NUTS: SK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.trhoviste.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište

Número de referencia: 1/2018/EU
II.1.2)Código CPV principal
34144000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Trhovište:

— Univerzálny traktor s čelným nakladačom - 1 kus,

— Príves za traktor malý - 1 kus,

— Bio sekací a rezací voz - 1 kus,

— Kontajnerový traktorový príves - 1 kus,

— Základná lopata - 1 kus,

— Kombinovaná lopata - 1 kus,

— Presuvný podkop - 1 kus.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 023-048001

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie
En lugar de:

3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa na základe § 187 ods. 8 zákona uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky alebo kombináciou uvedených spôsobov, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom e-mailu.

Léase:

3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa po 18.10.2018 uskutočňuje výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

Uchádzači majú od 18.10.2018 lehotu 6 pracovných dní (do 26.10.2018 vrátane) na zaregistrovanie sa do systému EVO. Určenie lehoty bolo predmetom výkladového stanoviska ÚVO č. 4/2018.

VII.2)Otras informaciones adicionales: