Suministros - 448053-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Radošovce: Maquinaria agrícola

2018/S 198-448053

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 119-270204)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Združenie obcí Viesky
37847465
Radošovce
Radošovce
908 63
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Vladimír Kočárik
Teléfono: +421 346693101
Correo electrónico: starosta@radosovce.sk
Código NUTS: SK021

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://viesky.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodanie technológie pre zberný dvor pre združenie obcí Viesky

Número de referencia: 1/ 2018/ EU
II.1.2)Código CPV principal
16000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie technológie na vybavenie a spracovanie odpadu v rámci zberného dvora pre združenie obcí Viesky. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 119-270204

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie:
En lugar de:

3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa na základe § 187 ods. 8 zákona uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky alebo kombináciou uvedených spôsobov, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom e-mailu.

Léase:

3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom, t.j. osobou v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi sa po 18.10.2018 uskutočňuje výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

Uchádzači majú od 18.10.2018 lehotu 6 pracovných dní (do 26.10.2018 vrátane) na zaregistrovanie sa do systému EVO. Určenie lehoty bolo predmetom výkladového stanoviska ÚVO č. 4/2018.

VII.2)Otras informaciones adicionales: