Suministros - 448058-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Banská Bystrica: Cartuchos

2018/S 198-448058

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 135-307665)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
42499500
Lazovná
Banská Bystrica
974 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Iveta Bajerová; PaedDr. Kornélia Černá
Teléfono: +421 249234340 / 249234331
Correo electrónico: iveta.bajerova@financnasprava.sk
Fax: +421 4843413326
Código NUTS: SK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.financnasprava.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ

Número de referencia: 96578/2018
II.1.2)Código CPV principal
35331500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom verejného obstarávania je kúpa streliva do ručných strelných zbraní pre potreby Finančného riaditeľstva SR, Kriminálneho úradu Finančnej Správy, Colných úradov vrátane dodania. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 135-307665

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI
Localización del texto que se va a modificar: VI.3) Doplňujúce informácie:
En lugar de:

Na komunikáciu a dorozumievanie so záujemcami a uchádzačmi je určený slovenský jazyk. Pracovný čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch od 8.30 do 14.00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.

Léase:

V súlade so ZVO sa komunikácia a výmena informácií v tomto obstarávaní bude uskutočňovať od 19.10.2018 iba prostredníctvom elektronickej komunikácie a doručovania za použitia elektronického nástroja eZakazky, dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Kliknutím na Registrácia subjekt postupuje podľa pokynov v systéme priamo na portáli www.ezakazky.sk. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

VII.2)Otras informaciones adicionales: